Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Onderzoek: ‘Twee jaar voorschoolse educatie loont’

dinsdag, oktober 17th, 2017

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. In dit onderzoek werd een steekproef gehouden onder kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, die deelnamen aan de vve. De resultaten laten zien dat het gunstig is om peuters uit gezinnen met lage inkomens twee jaar een voorschools programma te laten volgen, in plaats van een jaar.

Twee groepen

De onderzoekers vergeleken twee groepen met elkaar: kinderen die voor een jaar vve volgden en kinderen die twee jaar vve volgden, voordat zij startten met de basisschool. Vervolgens werd gekeken wat het effect daarvan was in groep 1 en 2 van de basisschool.

Woordenschat

Wat de academische vaardigheden betreft, scoorden de kinderen in de tweejarige groep hoger op woordenschat en rekenvaardigheden. Wat betreft de executieve functies (de hogere controlefuncties van de hersenen) scoorden kinderen in deze groep hoger op werkgeheugentaken. Ook pasten zij zich beter aan op de basisschool. Ze maakten minder gebruik van extra begeleiding.

Voordeel

Wanneer kinderen van lage inkomensgezinnen de kans krijgen om twee jaar jaar vve te volgen, halen ze daar voordeel uit wanneer ze naar de basisschool gaan, stellen de onderzoekers.

Fouten in continue screening vanwege softwarefout

dinsdag, oktober 17th, 2017

Dit meldt de minister van Veiligheid Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had veel eerder van het incident op de hoogte gebracht moeten worden, in de tijd dat Ard van der Steur nog minister was. Maar dit gebeurde niet omdat de brief, opnieuw vanwege een technische fout, niet naar de Tweede Kamer werd verzonden. Ook in de taxibranche zijn er daardoor incidenten onvermeld gebleven.

VOG

Zowel in de taxibranche als de kinderopvang geldt continue screening. Dat betekent dat als een kinderopvangmedewerker in aanraking komt met justitie, dit wordt verwerkt in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Zo’n melding kan een gevolg hebben voor het verstrekken van een VOG. Screeningsautoriteit Justis ontvangt dit signaal en geeft dit vervolgens door aan de GGD/gemeente.

Incidenten

In twee gevallen is dat dus misgegaan. Navraag bij de politie heeft, zo schrijft minister Blok in zijn brief, niet geleid tot enige indicatie dat zich door deze gang van zaken incidenten hebben voorgedaan. Nadat bleek dat er in deze twee branches iets is misgegaan, bleek dat er zich in de continue screening voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ook problemen hebben voorgedaan. Daar lag echter weer een andere softwarefout in het systeem aan ten grondslag.

Maatregelen

Inmiddels zijn alle drie de verantwoordelijke ministeries, waaronder het Ministerie van Sociale Zaken over de voorvallen geïnformeerd. Naar aanleiding van de technische fouten zijn er maatregelen getroffen om de software te verbeteren. DUO is hier namens de kinderopvang ook bij betrokken. Afgesproken is dat DUO en Justis elkaar nadrukkelijk informeren. Verder is afgesproken dat het Justitieel Documentatie Systeem vanaf begin 2018 vernieuwd wordt. Daarmee verwacht minister Blok dat fouten in de toekomst voorkomen, dan wel tijdig ontdekt worden.

Meer bekend over invoering personenregister

dinsdag, oktober 17th, 2017

Vanaf wanneer inschrijving in het personenregister verplicht wordt gesteld, is nog niet bekend. Dit wordt in november bekendgemaakt. In de brief staat alvast hoe het straks in zijn werk gaat. Het personenregister is een vervolg op de continue screening die nu nog geldt in de kinderopvang. Nieuw is dat niet alleen beroepskrachten, gastouders en hun huisgenoten worden gevolgd, maar ook stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen.

Strafrechtelijke feiten

Het idee is dat de kinderopvang hierdoor nog veiliger wordt. Met het personenregister wordt elke dag bekeken of medewerkers nieuwe strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan die belemmerend zijn in het werken met kinderen. Is dit het geval dan komt er een bericht van de GGD. De medewerker mag niet meer werken tot er een nieuwe VOG is.

Inschrijven

Zodra het personenregister in werking treedt, kunnen medewerkers zich inschrijven. Hiervoor hebben zij een DigiD nodig en een geldige VOG. Ook de eigenaar en bestuurders van de organisatie moeten zich inschrijven. Inschrijven is de eerste vier maanden gratis. Daarna kost het 12 euro. Zodra een medewerker is ingeschreven, moet de eigenaar de medewerker koppelen aan de organisatie. Hiervoor is eHerkenning nodig, een soort DigiD voor bedrijven. Ook stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen kunnen zich in het personenregister inschrijven. Op het moment van inschrijven mag hun VOG maximaal twee maanden oud zijn.

Voorbereiden

In de brief staat welke voorbereidingen kinderopvangeigenaren en houders van gastouderbureaus nu al kunnen treffen. Te beginnen of het KvK-nummer dat op de brief staat klopt. Daarmee moet de eigenaar namelijk inloggen in het personenregister. Verder wordt aangeraden om te controleren of medewerkers hun VOG nog hebben. Deze VOG moet zijn afgegeven na 1 maart 2013.


De veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang is sinds de zedenzaak vijf jaar geleden verbeterd. Dit zeggen kinderopvangprofessionals, belangenorganisaties, brancheorganisaties en andere betrokkenen bij de kinderopvang in een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC). Lees meer over dit onderzoek


Bekijk de brief via de website van Brancheorganisatie Kinderopvang

Onderzoek: ‘Laat kinderen met handen eten’

dinsdag, oktober 17th, 2017

Dat meldt Foodlog naar aanleiding van een studie door professor Ann Brown van de Swansea University. In haar nieuwe boek Why Starting Solids Matters beschrijft ze haar bevindingen van een onderzoek waarin ze het eetgedrag van driehonderd kinderen en baby’s onderzocht.

Vaste voeding

In haar boek vertelt Brown dat kinderen van zes maanden of ouder niet met een lepel gevoerd moeten worden, maar toe zijn aan vaste voeding. ‘Als kinderen zelf mogen bepalen hoeveel ze eten, zijn ze beter in staat om te stoppen wanneer ze vol zitten. Hierdoor eten ze niet meer dan ze nodig hebben. Ze hongeren zichzelf echt niet uit.’ De kinderen die zelf met hun handen mochten eten waren avontuurlijker dan leeftijdsgenootjes en durfden meer verschillende dingen te proberen, ook qua eten.

Eetgedrag

Brown analyseerde hoe baby’s tussen zes en twaalf maanden leerden eten en keek naar het eetgedrag toen dezelfde kinderen 18 tot 24 maanden oud waren. Van de kinderen die gevoerd werden door de ouders had twintig procent overgewicht. Bij de kinderen die zelf bepaalden hoeveel ze aten was dit acht procent.

Negeren van signalen

Volgens Brown komt dit verschil vooral omdat ouders bij het voeren signalen negeren dat het kind vol zit. Volgens Brown kan een kind dat prima zelf aangeven. ‘Als je toch wil voeren en ze probeert te verleiden met ‘daar komt een vliegtuig aangevlogen’ en ze klemmen hun lippen stevig op elkaar, stop dan.’

Verbinding centraal tijdens Week tegen Kindermishandeling

dinsdag, oktober 17th, 2017

Het doel van de week is om professionals bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. ‘Samen kunnen we de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan vanuit zijn expertise bijdragen aan een veiligere situatie. Deel je zorg, betrek de ouders en het kind en werk samen’, zo staat er op de website van de Week tegen Kindermishandeling.

Activiteiten

Verschillende instanties hebben hun activiteiten aangemeld op de activiteitenpagina, maar dat kan nog steeds via deze link. Zo geeft Veilig Thuis verschillende lezingen, wordt er in Amsterdam een theatervoorstelling over huiselijke geweld gehouden en is er in Maastricht een ontbijtsessie ‘Samen tegen kindermishandeling’. In het activiteitenoverzicht kan per provincie worden weergegeven welke activiteiten er gehouden worden.

Kick off

De Week wordt afgetrapt op maandag 20 november om 9.15 uur in Theater Diligentia in Den Haag. Daar zullen verschillende professionals, waaronder Kinderombudsman Margrite Kalverboer, spreken. Tijdens deze bijeenkomst wordt het onderzoek van de Kinderombudsman naar wat gemeenten doen aan de preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld, gepresenteerd. Deelname is gratis.

Door wie?

De Week tegen Kindermishandeling wordt sinds 2013 jaarlijks georganiseerd op initiatief van Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik. Tot en met 2016 was de organisatie van deze week ook bij de Taskforce belegd. Met het beëindigen van de werkzaamheden van de Taskforce hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ) het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie gevraagd om de organisatie van deze week op zich te nemen.

Logopedisten vragen aandacht voor taalontwikkelingsstoornis

dinsdag, oktober 17th, 2017

TOS is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die erfelijk kan zijn en vaker bij jongens voorkomt dan bij meisjes. De precieze oorzaak van de stoornis is nog niet bekend. ‘Er wordt snel gedacht dat deze kinderen gewoon niet zo slim zijn. De stoornis is ook niet altijd even makkelijk te herkennen. Ieder kind heeft weer andere symptomen. En die veranderen weer naarmate kinderen ouder worden’, zegt prof. Dr. Ellen Gerrits, hoogleraar logopediewetenschap.

Impact

Volgens haar is TOS een onzichtbare handicap met grote impact. ‘Door de stoornis hebben deze kinderen vaak sociale, emotionele en gedragsproblemen. Ze worden vaker gepest. Als het kind nog heel jong is, zie je soms dat het weinig praat of moeite heeft met het begrijpen van taal. Bij oudere kinderen, die wel al praten, zie je dat ze moeite hebben met het uitspreken van klanken en woorden met meer lettergrepen. Hierdoor zijn ze minder goed verstaanbaar dan leeftijdsgenootjes. Het komt ook voor dat kinderen met TOS in korte onlogische zinnen praten.’

Hoe herken je een TOS?

Als professional kun je een TOS herkennen aan verschillende signalen:

 • het kind spreekt in korte, onlogische zinnen
 • het kind is slecht verstaanbaar
 • het kind is stil en praat weinig
 • het kind kan zich slecht concentreren
 • het kind begrijpt anderen vaak niet
 • het kind lijkt soms niet te luisteren

Gezondheidsplein TV maakte dit filmpje over het herkennen van de signalen >>>

TOS kan samenhangen met andere stoornissen, zoals een spraakontwikkelingsachterstand, een algehele ontwikkelingsachterstand, een informatieverwerkingsprobleem, een auditief verwerkingsprobleem of een gehoorprobleem, meldt logopedie.nl. ‘Omdat spraak- en taalverwerving op jonge leeftijd plaatsvindt, is het belangrijk problemen daarin zo vroeg mogelijk te signaleren. Hoe eerder een TOS wordt ontdekt, hoe groter de kans op verbetering van de klachten.’ Een TOS kan gesignaleerd en behandeld worden door een logopedist.

Klik hier voor meer informatie over TOS >>>

Ruim 50.000 kinderen meer naar opvang

dinsdag, oktober 17th, 2017

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dat er meer kinderen naar de opvang gaan, komt vooral door de sterk groeiende economie. Daardoor hebben het afgelopen half jaar meer mensen een baan gekregen, onder wie veel vrouwen.

Vrouwen werken nu gemiddeld bijna 26 uur per week. Moeders met jonge kinderen tot en met 11 jaar nog een half uur meer, gemiddeld 26,5 uur.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,Het is fantastisch om te zien dat steeds meer moeders werken en dat hun kinderen dan terecht kunnen bij kwalitatief goede en betaalbare opvang. Zij kunnen in die tijd spelenderwijs al veel leren en natuurlijk ook gezellig samen spelen met andere kinderen. Daar hebben zij later veel profijt van. Goed voor hun taal en goed voor hun ontwikkeling.’’

In het tweede kwartaal van 2017 gingen er 293.000 kinderen naar de dagopvang, 341.000 naar de buitenschoolse opvang en 121.000 kinderen naar gastouders. Sommige kinderen maken gebruik van meerdere vormen van opvang.

Het afgelopen jaar zijn er meer kinderopvanglocaties bijgekomen. 628 centra voor dagopvang. Daarvan zijn er nu 7.643. Ook het aantal locaties voor buitenschoolse opvang is het afgelopen jaar toegenomen. Er kwamen 238 bso’s bij en daarvan zijn er nu 6.733.

Er zijn nu bijna 1.400 gastouders minder dan in de zomer vorig jaar. Het aantal gastouders daalt al jaren.

Ontwikkeling taalgevoel baby start al in de buik

zaterdag, september 2nd, 2017

Dat blijkt uit het onderzoek Fetal rhythm-based language discrimination: a biomagnetometry study van de Amerikaanse linguïst Utako Minai en haar team waarvan eoswetenschap.eu melding maakt. Daarbij is de hartslag gemeten van 24 foetussen van acht maanden oud. Eerst speelden ze een opname van twee minuten in het Engels af. Daarna wachtten ze 18 minuten en speelden een nieuwe opname af. Deze was in het Engels of in het Japans, maar ingesproken door eenzelfde persoon. De hartslag van de foetussen veranderde duidelijk wanneer het tweede stukje in het Japans was en niet wanneer dit in het Engels was.

Ritmische eigenheid
Iedere taal heeft namelijk haar eigen ritmisch patroon. Het Engels heeft bijvoorbeeld een ritmische structuur die je nog het beste kunt vergelijken met morsecode. Het Japans daarentegen heeft een heel regelmatige structuur. Nu blijkt dus dat een foetus zijn oren al traint voor de ritmische eigenschappen van de taal of talen uit zijn omgeving.

Ontwikkeling hersenen
Foetussen horen uiteraard niet met hun hart – het zijn hun hersenen die hun hartslag sturen. Alle geluiden die een foetus hoort in de baarmoeder dragen bij tot de ontwikkeling van het hersendeel dat verantwoordelijk is voor het gehoor. Deze studie toont nu aan dat ook taal belangrijk is om dit stukje hersenen te ontwikkelen. Hierdoor hebben baby’s na hun geboorte al een paar blokken ter beschikking om hun taal op te bouwen.

Gastouders betalen in Oisterwijk een vermogen aan gemeente

woensdag, augustus 30th, 2017

‘Terwijl een vergunning voor gastouders in omringende of soortgelijke gemeenten zoals Boxtel en Tilburg gratis is, moeten beginnende gastouders in Oisterwijk een bedrag van maar liefst € 605,00 betalen voor registratie van de opvang.’ Volgens Marike Wittebol van Gastouderland kunnen de hoge leges die Oisterwijk heft, nieuwe gastouders afschrikken. ‘Ouders kunnen dan geen gastouder meer vinden om hun kinderen op te vangen. Het is heel jammer dat het voorzieningenniveau in Oisterwijk met deze vorm van kinderopvang afneemt, want ouders kiezen bewust voor gastouderopvang vanwege de kleine groepen, de huiselijke sfeer en de flexibiliteit. Het komt ook voor dat gastouders kinderen ‘zwart’ gaan opvangen, waardoor er geen toezicht en controle meer plaats vindt.’

Het nationale Platform Gastouderopvang heeft via een e-mailactie politieke partijen in Oisterwijk gevraagd om in de verkiezingsprogramma’s op te nemen dat de leges worden afgeschaft. ‘Oisterwijk wordt dan, net als meer dan 100 andere gemeenten, een gastoudervriendelijke gemeente.’ Marike Wittebol van Gastouderland hoopt dat er niet volgend jaar, maar nu actie wordt ondernomen. ‘Het gemeentebestuur stelt binnenkort de begroting van 2018 op waarin het afschaffen van de leges, of in ieder geval het verlagen, kan worden geregeld.’

GASTOUDER UITGELICHT : Gastouder Melanie uit Landgraaf

donderdag, augustus 24th, 2017

In principe zijn mijn openingstijden maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 19:00. Maar avond en weekend opvang is bespreekbaar. Vaste opvang en flexibele opvang mogelijk.Ik ben gastouder Melanie uit landgraaf. Ik vang kinderen op in de leeftijden van 0-12 jaar, dat betekent dus dagopvang en voor en naschoolse opvang. Klik hier om mijn hele profiel te lezen.

Reminder : Tijdig uren indienen, accorderen en de factuur voldoen tijdens de “Zomervakantie”

dinsdag, juli 25th, 2017

GASTOUDER UITGELICHT : GASTOUDER TJALLIE UIT DRACHTEN

maandag, juli 24th, 2017

Samen met mijn partner en kinderen woon ik in een eengezinswoning in Drachten, wijk de Swetten. De woning is kindvriendelijk ingericht, er is voldoende slaapruimte voor de kindjes en er is voldoende speelgoed voor alle leeftijden aanwezig. Klik hier om mijn hele profiel te lezen.

Verhoging uurprijzen opvang in fases

maandag, juli 24th, 2017

In de brief is te lezen dat de maximum uurprijs voor de dagopvang per 1 januari 2018 wordt verhoogd met € 0,07, en per 1 januari 2019 met € 0,25. De maximum uurprijs komt daarmee op € 7,45. Dit gebeurt gefaseerd: ter compensatie van de eisen aan het volgen van de ontwikkeling van kinderen en enkele scholingseisen (2018) en ter compensatie van de eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de aanscherping van de beroepskracht-kindratio voor nuljarigen (2019).

Uurprijzen bso
De maximum uurprijs voor de bso’s wordt per 1 januari 2018 verhoogd met € 0,08 ter compensatie van de invoering van scholingseisen en de vrijwilligers die niet meer formatief mogen worden ingezet. Per 1 januari 2019 wordt de maximum uurprijs verlaagd met €0,34 in verband met de eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de versoepeling van de beroepskracht-kindratio voor kinderen vanaf zeven jaar. De maximum uurprijs komt daarmee op € 6,95. Voor de gastouderopvang bedraagt de maximum uurprijs € 5,91.

Lvb of zwakbegaafdheid signaleren bij kinderen

dinsdag, juli 18th, 2017

In de Handreiking vroegsignalering van een lvb en zwakbegaafdheid, die een upgrade heeft gekregen, benadrukt het Netwerk Gewoon Meedoen (dat bestaat uit onder andere Ieder(in), MEE NL en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) dat vroegsignalering heel belangrijk is. ‘Hoe eerder een lvb/zwakbegaafdheid herkend wordt, hoe meer problemen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen.’ Om professionals te helpen signalen van lvb en zwakbegaafdheid te herkennen, zijn in de handreiking bronnen gebundeld die informatie geven over de normalen of gemiddelde ontwikkeling van kinderen, screeningsinstrumenten beschreven die ontwikkelingsachterstanden en indirecte kenmerken in kaart brengen en instrumenten verzameld voor verdiepende diagnostiek naar een lvb en zwakbegaafdheid.

Niet zichtbaar

‘Het belangrijkste kenmerk van een lvb/zwakbegaafdheid is dat het aan het uiterlijk meestal niet te zien is. Dit maakt het lastig om een lvb/zwakbegaafdheid te herkennen. Toch zijn er signalen in het kind, jongere of (jong)volwassene die direct kunnen wijzen op een lvb/zwakbegaafdheid. Maar ook andere kenmerken, zoals probleemgedrag van een jeugdige of problemen in de gezinssituatie, kunnen indirect wijzen op een mogelijke lvb/zwakbegaafdheid in een jeugdige of (jong)volwassene’, meldt de handreiking.

Directe signalen

In de handreiking is te lezen dat er een aantal directe signalen zijn die kunnen wijzen op een lvb of zwakbegaafdheid. Voorbeelden daarvan zijn achterblijvende conceptuele vaardigheden, zoals kunnen lezen, schrijven en rekenen, achterblijvende sociale vaardigheden zoals communicatieve vaardigheden en het oplossen van sociale problemen en achterblijvende praktische vaardigheden. Daarnaast kan ook een IQ-score iets zeggen over een mogelijke lvb of zwakbegaafdheid. Een IQ tussen de 50 en zeventig duidt op een lvb, een IQ tussen de 70 en 85 duidt op zwakbegaafdheid. Maar, zo stelt het Netwerk Gewoon Meedoen, een IQ-test is geen ‘robuust gegeven’. Het is slechts een momentopname. ‘Een IQ-score zegt ook niet genoeg om te bepalen hoeveel en welke ondersteuning iemand met een LVB/zwakbegaafdheid nodig heeft. Inzicht in het sociaal aanpassingsvermogen van iemand en de (sociaal-)emotionele ontwikkeling zeggen hier wel meer over en komen mede daarom steeds meer centraal te staan in het bepalen van de ondersteuning.’

Indirecte signalen

Naast directe signalen, kunnen ook indirecte signalen wijzen op een lvb of zwakbegaafdheid. ‘Dat zijn problemen of omstandigheden die vaker geconstateerd worden bij jeugdigen/(jong)volwassenen met een lvb/zwakbegaafdheid, maar dus niet direct wijzen op een lvb/zwakbegaafdheid.’ Voorbeelden van indirecte signalen kunnen zijn dat kinderen in emotioneel opzicht jonger zijn dan leeftijdsgenootjes, dat ze moeite hebben met het geven van selectieve aandacht en dat logisch nadenken minder vanzelfsprekend voor ze is.

In de handreiking staan verschillende screeningsinstrumenten die helpen bij het vaststellen van een lvb of zwakbegaafdheid. Waaronder:

Peuter met autisme kijkt anders naar gezicht

dinsdag, juli 18th, 2017

Deze conclusie werd gedaan naar aanleiding van een onderzoek door onderzoekers van verschillende Amerikaanse universiteiten, meldt Standaard.be.

De onderzoekers volgden met een speciale camera de blik van 338 kindjes die naar video’s keken. Zo konden ze vaststellen waar de kinderen naar keken, hoe lang en in welke volgorde. Van de kinderen waren een kwart identieke tweelingen, een kwart niet-identieke tweelingen, een kwart kindjes met autisme en een kwart ‘normale’ kindjes.

Ogen en mond

Kindjes met autisme keken veel minder naar de ogen en mond, en krijgen zo minder informatie binnen over mensen en hoe die via hun gezicht emoties overbrengen. Kinderen die anders kijken naar de wereld, leren ook anders over die wereld. En hun hersenen ontwikkelen zich anders; groeiende hersenen passen zich aan aan de informatie die ze binnenkrijgen.

Genetisch

Het kijkgedrag lag duidelijk genetisch vast. Identieke tweelingen keken perfect even lang naar iemands ogen, terwijl bij niet-identieke tweelingen die overeenkomst slechts tien procent was. Dat bleek zo op de leeftijd van anderhalf jaar, en dat was een jaar later nog steeds zo.

Sociale informatie

De onderzoekers vinden dat het kwestie is om kinderen met risico op autisme de sociale informatie te geven die ze nog nodig hebben, in voeldoende hoeveelheid. Door het volgen van hun blik is volgens hen een goede manier om al heel vroeg vast te stellen welke kinderen dat zijn.

Meldcode kindermishandeling aangescherpt

woensdag, juli 12th, 2017

De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

Deze stap biedt professionals nu de ruimte om een vermoeden te melden of zelf hulp te verlenen aan een gezin. In de nieuwe situatie is het een vereiste om het vermoeden van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis.

 

Veilig opgroeien

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) verwacht dat door deze aanscherping van de Meldcode meer kinderen veilig zullen opgroeien. Doordat het melden bij Veilig Thuis straks minder vrijblijvend is, worden onveilige opgroeisituaties naar verwachting eerder gesignaleerd en krijgen gezinnen sneller passende hulp. Omdat Veilig Thuis de informatie over betrokkenen vastlegt, kan bij nieuwe meldingen over hetzelfde gezin de voorgeschiedenis worden meegewogen.

Augeo maakte een animatie over de aanpassing van de meldcode. Bekijk het filmpje >>

 

Kindermishandeling indammen

Een groot aantal organisaties in het Noorden bundelt de krachten om kindermishandeling zoveel mogelijk in te dammen. Dat meldt Vakblad Vroeg. Om een impuls te geven aan een regionale aanpak en kennisdeling op het gebied van kindermishandeling wordt ook een lectoraat gestart. Het doel van het initiatief is om samen te werken aan preventie en de samenwerking van de betrokken partijen te optimaliseren.  Door een betere ketensamenwerking hopen de organisaties dat kindermishandeling vaker voorkomen kan worden, of in ieder geval tijdig herkend wordt. De partners die zich hebben verbonden zijn: gemeente Groningen, Accare, GGD Groningen, Lentis, Tinten Welzijnsgroep, Jeugdbescherming Noord, Elker, Het Poortje, RIGG en de Hanzehogeschool Groningen.

 

Afwegingskader

Het NJI heeft samen met de Augeo Foundation en  Movisie een basisdocument opgesteld met daarin de beschikbare wetenschappelijke kennis en bestaande inzichten. Beroepsgroepen kunnen op grond hiervan hun eigen afwegingskader opstellen, toegesneden op de eigen werksituatie. Dit document wordt binnenkort beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid.

De aanscherping van de Wet verplichte Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur en is per 1 januari 2019 van kracht.

Bron: NJI, Vakblad Vroeg

Update zelfstandig ondernemerschap gastouders

dinsdag, juli 11th, 2017

Toch is het nog zeker geen gelopen race. De Belastingdienst heeft bij lopende procedures het zelfstandig ondernemerschap van de gastouder nog niet erkend. “In ieder geval is de uitspraak van het Hof in Den Haag zeer positief en zal nieuwe inzichten geven bij de vervolgprocedures. Maar de toekomstige ontwikkelingen moeten we nog even afwachten”, aldus Henk Gardien, financieel adviseur voor gastouders.

 

Wat gebeurt er momenteel met de ingediende aangiften?
De aangiften van gastouders voor het jaar 2016 worden momenteel volop verwerkt. We lezen op social media en horen van gastouders dat het grootste deel van de aangiften overgenomen wordt in een voorlopige aanslag, zoals ze zijn ingediend door de boekhouder, accountant of gastouder zelf. Maar we horen ook gevallen dat gastouders meteen hun definitieve aanslag ontvangen. De berichten zijn dus heel wisselend. Waar de ene gastouder nog een bericht ontvangt dat de ingediende aangifte 2014-2015, vanwege de uitspraak in augustus 2016, wordt aangepast naar ‘Resultaat overige werkzaamheden’ (dus geen ondernemerschap), ontvangt de andere gastouder een definitieve aanslag 2016 op basis van ‘Winst uit onderneming’. Kortom: er is nog geen duidelijke lijn in te ontdekken en dus ook nog geen eenduidig beleid.

 

Hoe zat het ook al weer met die voorlopige en/of definitieve aanslag?
Henk Gardien ligt het voor u toe:
‘Een voorlopige aanslag (of teruggaaf) wordt in de regel opgelegd op basis van de ingediende aangifte. Deze aanslag kan dus nog altijd door de Belastingdienst worden gecorrigeerd. Toekomstige positieve uitspraken rondom het ondernemerschap zijn dus heel belangrijk. Het is aan te bevelen om belastinggeld te reserveren en bij een voorlopige teruggaaf het ontvangen belastinggeld even te ‘parkeren’ en de definitieve aanslag af te wachten. Zodra de aangifte definitief is, wordt deze in de regel niet meer gecorrigeerd’.

 

Of u zelf als gastouder gezien wordt als ondernemer hangt in de basis natuurlijk af van de standaardeisen voor ondernemerschap. Voldoet u niet aan de voorwaarden die de Belastingdienst heeft gesteld aan het ondernemerschap, dan zullen rechterlijke uitspraken over een gastouder die wel gezien wordt als ondernemer u niet gaan helpen.Daarom is het uitermate belangrijk dat u als gastouder (eventueel in samenwerking met uw gastouderbureau) goed op de hoogte bent van de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan zelfstandig ondernemerschap. Bent u hier écht goed van op de hoogte en kunt u dat ook laten zien en onderbouwen? Heeft u uw overeenkomsten gecontroleerd op clausules die van negatieve invloed zijn op uw ondernemerschap? Zorg ervoor dat u zelf beschikt over die kennis en er zeker van bent.

 

Of u zelf als gastouder gezien wordt als ondernemer hangt in de basis natuurlijk af van de standaard criteria voor ondernemerschap. Voldoet u niet aan de voorwaarden die de belastingdienst heeft gesteld aan het ondernemerschap, dan zullen rechterlijke uitspraken over een gastouder die wel gezien wordt als ondernemer u niet gaan helpen.Daarom is het uitermate belangrijk dat u als gastouder (eventueel in samenwerking met uw gastouderbureau) goed op de hoogte bent van de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan zelfstandig ondernemerschap. Bent u hier écht goed van op de hoogte en kunt u dat ook laten zien en onderbouwen? Heeft u uw overeenkomsten gecontroleerd op clausules die van negatieve invloed zijn op uw ondernemerschap? Zorg ervoor dat u zelf beschikt over die kennis en er zeker van bent.

 

Om gastouders hierin te ondersteunen die kennis te verkrijgen heeft KNGO in samenwerking met Henk Gardien van Fagon een leermodule ontwikkeld die gastouders die basiskennis rond ondernemerschap geeft. De leermodule “De financien van een ondernemende gastouder” is nu beschikbaar op KinderWijs TV.

 

TIP: Schaft u deze leermodule voor 21 juli 2017 aan, dan kunt u tevens gebruik maken van de Summerschool aanbieding van KinderWijs TV en voor 3 euro een extra leermodule Observeren of Rouwverwerking bij kinderen te volgen tijdens de zomervakantie.

Pas op voor Berenklauw

zaterdag, juli 8th, 2017

Veilig spelen rondom water

zaterdag, juli 8th, 2017

Veiligheidstips

 1. Zorg dat je je kind altijd kan zien
 2. Blijf bij kleine kinderen (<3 jaar) zo dichtbij dat je ze kan aanraken
 3. Als er meerdere volwassen zijn, spreek dan goed af wie er op je kind let. Ga er nooit zomaar vanuit dat iemand anders wel even oplet.
 4. Laat je niet afleiden (door bijvoorbeeld je telefoon, tablet of boek)
 5. Zorg dat je kind zwembandjes om heeft (als het nog niet kan zwemmen) en op de boot een reddingsvest.
 6. Denk eraan dat aan het begin van een zomer seizoen natuurlijk zwemwater nog erg koud kan zijn. Onderkoeling is dan een risico.
 7. Let op! Doe je kind geen zwemvleugels om in zee bij aflandige wind (wind die richting de zee staat) of in open water met stroming of harde wind.

Check de veiligheid rondom water in jouw omgeving voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar in deze test

Check de veiligheid rondom water in jouw omgeving voor kinderen in de leeftijd 5-8 jaar in deze test

Aantal kinderen in opvang opnieuw toegenomen

vrijdag, juli 7th, 2017

Deze cijfers presenteerde de Rijksoverheid in de 1e kwartaalreportage 2017 kinderopvang.

De stijging van het aantal dagopvanglocaties hangt onder meer samen met de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderopvanglocaties. En hoewel het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang toenam, daalde het aantal opvanguren per kind licht (van 57,3 uur naar 57,2 uur per maand). De daling in de dagopvang is opvallen: 83,7 uur naar 79,1 uur in drie jaar tijd. Dit is te verklaren door de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderdagcentra (door het kortdurend aanbod ligt het aantal uren per kind lager).

Buitenschoolse opvang

Vooral in bso is een sterke groei te zien van het aantal kinderen: van 304.000 in 2016 naar 331.000 in 2017. Het aantal locaties nam toe met 210 (april 2016 tot april 2017). Het aantal uren dat kinderen gebruik maken van deze opvang daalde licht: van 35,9 uur naar 36,2 uur per maand. De gemiddelde uurprijs van de bso stijgt, in tegenstelling tot de andere opvangtarieven, uit boven de maximum uurprijs. De uurprijs steeg in een jaar tijd met € 0,10, en komt uit op € 6,91 per uur. Daarmee ligt het gemiddeld € 0,22 boven de maximum uurprijs. Voor de dagopvang ligt de gemiddelde uurprijs € 0,08 onder de maximum uurprijs.

Gastouderopvang

In de gastouderopvang schetsen de cijfers een ander beeld. Sinds 2013 is het aantal gastouderlocaties met ruim 13.000 gedaald, naar 33.371 locaties (april 2017) in totaal. Toch nam het aantal kinderen dat gebruik maakt van gastouderopvang toe: van 55.000 in 2014 naar 65.000 in 2017 voor 0 tot 3-jarigen, en van 51.000 naar 54.000 voor 4 tot 12-jarigen. Het gemiddeld aantal uren dat deze kinderen gebruik maken stijgt bij de jongsten (van 66,5 uur in 2014 naar 67,3 uur in 2017), en daalt bij de 4 tot 12-jarigen (van 41,7 uur naar 38,4 uur). Zij besteden ruim drie uur minder per maand op de gastouderopvang ten aanzien van drie jaar geleden.

Arbeidsparticipatie

Ook zijn er in de kwartaalrapportage tabellen opgenomen over de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen. De arbeidsparticipatie van moeders met jonge kinderen (0-11 jaar) steeg met twee procent. Opvallend is dat de arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders met 3,8 procent steeg, en dat bij alleenstaande vaders een daling is te zien van 2,6 procent.

Zelfstandigheid gastouderschap opnieuw bevestigd

dinsdag, juli 4th, 2017

De kwestie deed veel stof opwaaien, toen het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in augustus 2016 een gastouder niet aanmerkte als ondernemer. De gastouder in kwestie moest een groot bedrag aan belastinggeld terugbetalen. De discussie ontstond of een gastouder zelfstandig ondernemer is of niet.

Vooruitgang

Op 10 april jl. kwam er vooruitgang in de zaak: de Rechtbank van Breda merkte de inkomsten van een gastouder aan als winst uit onderneming. Tegen deze rechtspraak is de belastingdienst pro forma in beroep gegaan bij het Gerechtshof Den Bosch.

Heikel punt

Waarom is dit zelfstandig ondernemerschap zo’n heikel punt? Gijs Steijsiger, van De Kroon Adviseurs in Breda, maakt zich hard voor de zaak. ‘Wij hebben zo’n vijfhonderd gastouders in ons klantenbestand, en we hebben op dit moment zeventien rechtszaken lopen waarin wordt gepleit voor zelfstandigheid van de gastouder. Het gastouderschap voldoet ook aan de criterium voor zelfstandigen die de Hoge Raad stelt, daarom vinden wij het belangrijk dat gastouders ook deze erkenning krijgen.’ Een belangrijke reden hiervoor is dat het gastouderbureau geen opdrachtgever, maar een bemiddelaar is. ‘De ouders zijn de opdrachtgevers.’

Financiële belangen

Ook benadrukt Steijsiger de financiële belangen die meespelen. ‘Als gastouder loop je precies dezelfde risico’s als alle andere zelfstandigen, wanneer je onder andere kijkt naar arbeidsongeschiktheid of pensioenopbouw. Maar als je niet als ondernemer wordt aangemerkt, heb je geen recht op de fiscale regelingen, zoals starters- en andere ondernemersaftrekken. Dat scheelt zo’n 4.000 euro per jaar aan belastinggeld, dat gebruikt kan worden voor pensioensopbouw en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.’

Ondernemerschap

Steijsiger is dan ook positief als het gaat om aankomende rechtszaken. ‘Wij hebben inmiddels 86 argumenten die wij tijdens een zitting kunnen aandragen voor het zelfstandig ondernemerschap van de gastouder. Daarnaast stimuleren wij gastouders ook bij het ondernemerschap. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij streven naar meerdere opdrachtgevers en zelf klanten werven.’

De Rechtbank Breda heeft op 10 april geoordeeld dat werkzaamheden van een gastouder wel degelijk als winst uit onderneming zijn aan te merken. ‘Gelet op het wettelijk stelsel van gereguleerde kinderopvang is belanghebbende nu eenmaal verplicht om haar werkzaamheden als gastouder door tussenkomst van een gastouderbureau te verrichten.’ Lees meer

Zelfstandigheid gastouders: de feiten op een rij

dinsdag, juli 4th, 2017

De uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden leidde tot onrust onder gastouders. Een gastouder in kwestie moest een flink bedrag aan belastingen betalen, toen het Hof oordeelde dat zij geen zelfstandig ondernemer was. Volgens Gijs Steijgers, eiser van de zaak in Den Haag, en Sebastiaan Dekkers van Platform Gastouderopvang werd daarbij niet goed gekeken naar de feiten.

Het Gerechtshof Den Haag woog alle voors en tegens af en kwam tot een andere uitspraak:

 • Ouders zijn opdrachtgevers
  Allereerst maakt het Hof in deze zaak duidelijk dat de ouders de opdrachtgevers van de gastouder zijn waarmee de gastouder overeenkomsten van opdracht sluit. Het Hof stelt dat de gastouder over voldoende zelfstandigheid beschikt ten opzichte van ouders waarvoor zij werkt. De gastouder bepaalt zelf hoeveel uren zij werkt en wanneer zij dit doet. Een ouder dient zelf voor vervanging te zorgen als de gastouder niet beschikbaar is. Ook bepaalt de gastouder zelfstandig haar tarief. Dat het tarief is afgestemd op het maximale uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen doet daar volgens het Hof niets aan af.
 • Invloed gastouderbureau beperkt
  Het gastouderbureau heeft als wettelijke taken zorg te dragen voor het tot stand brengen en begeleiden van gastouderopvang en het doorgeleiden van de betalingen van ouders aan gastouders. Het Hof acht de invloed van de gastouderbureaus dan ook beperkt en niet van invloed op de zelfstandigheid van de gastouder.
 • Toezicht door gemeente
  Het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen door de gastouder wordt uitgeoefend door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin de gastouder haar werkzaamheden verricht en door de bijbehorende GGD. Als de gastouder de wettelijke voorschriften onvoldoende naleeft, is de gemeente bevoegd maatregelen te nemen. Het bestaan van wettelijke voorschriften en het bijbehorende toezicht leiden evenmin tot te weinig zelfstandigheid om als ondernemer te kunnen worden aangemerkt.

Het Hof stelde meer ondernemerscriteria vast:

 • De gastouder realiseerde in een periode van negen jaar omzetten tussen de € 1.900 en € 26.000 per jaar
 • Ze ving meerdere jaren zes tot zeven kinderen op van vier verschillende ouders. Daarmee voldeed zij volgens het Hof aan de eisen van duurzaamheid, omvang en beschikbare tijd
 • De gastouder maakte volgens het Hof haar werkzaamheden voldoende bekend naar buiten. Zo maakte ze onder meer reclame via haar eigen Facebookpagina, visitekaartjes en website
 • De gastouder liep ondernemersrisico’s zoals debiteurenrisico en risico op schade ontstaan tijdens de opvang. Of deze risico’s zich daadwerkelijk manifesteren acht het Hof niet relevant. Ook het feit dat een gastouder weinig investeert acht het Hof niet relevant omdat dit inherent is aan de aard van de activiteiten

Blij met arrest

De Brancheorganisatie Kinderopvang, VGOB en het Platform Gastouderopvang zijn blij met dit arrest. ‘Het arrest onderkent hoe in de praktijk ouders, gastouders, gastouderbureaus en toezichthouders zich tot elkaar verhouden en verbindt daar de juiste consequentie aan’, stelt Sebastiaan Dekkers van het Platform Gastouderopvang.

‘Stevige overwinning’

Hoewel Dekkers de uitspraak ‘een stevige overwinning’ noemt, is het niet bindend voor andere gastouders. ‘Voor elke gastouder kunnen de omstandigheden dusdanig anders zijn, dat er steeds opnieuw moet worden gekeken naar de zelfstandigheid. Maar het positieve aan deze uitspraak is dat het ingaat tegen het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, die stelde dat een gastouder per definitie niet als zelfstandig ondernemer aangemerkt kan worden.’ Het gastouderbureau zou volgens dat Hof de gastouder zijn zelfstandigheid ontnemen. ‘Nu het Hof Den Haag heeft vastgesteld dat de invloed van het gastouderbureau beperkt is, maakt dat het verschil.’

Volgens de Belastingdienst en Platform Gastouderopvang lopen er nog tien zaken, waarin de gastouder voor zelfstandig ondernemerschap pleit. ‘Wij volgen die zaken op de voet’, besluit Dekkers.

Het gastouderschap voldoet ook aan de criterium voor zelfstandigen die de Hoge Raad stelt, daarom vinden wij het belangrijk dat gastouders ook deze erkenning krijgen’, stelt Gijs Steijsiger. ‘Wij hebben inmiddels 86 argumenten die wij tijdens een zitting kunnen aandragen voor het zelfstandig ondernemerschap van de gastouder.’ Lees meer

‘Betrokken vader vermindert kans op overgewicht’

donderdag, juni 29th, 2017

Dat stellen Amerikaanse onderzoekers in het tijdschrift Obesity. Wanneer de vader een rol speelt bij het verzorgen en opvoeden van het kind, heeft het kind volgens de onderzoekers minder kans om overgewicht te krijgen, meldt nu.nl.

Gezondheid

‘Er komt steeds meer bewijs voor het feit dat het belangrijk is dat vaders een rol spelen in het leven van hun kinderen. Onze studie laat zien dat deze inmenging van de vader zelfs gezondheidsvoordelen voor het kind kan hebben’, zegt onderzoeker Michelle Wong.

Buitenspelen

Bij kinderen van wie de vader regelmatig mee gaat met buitenspelen en beweegactiviteiten, neemt de kans op overgewicht met dertig procent af. Zelfs het aankleden en wassen van een kind door vaders zorgt volgens het onderzoek voor 33 procent minder kans op overgewicht.

Rol vader

‘In onze studie werd alleen gekeken naar de rol van de vader. In vervolgonderzoek is het van belang dat ook de rol van de moeder bij de analyse wordt betrokken’, aldus Wong. De onderzoekers hopen dat de bevindingen een aanmoediging zijn voor vaders om meer betrokken te zijn bij het opvoeden van hun kind(eren).

Lees hier het artikel met een overzicht van de resultaten >>

Bron: nu.nl

Agressie bij peuters door afwijkende werking zenuwstelsel

donderdag, juni 29th, 2017

Pedagoog Jill Suurland onderzocht de neurobiologische, emotionele en cognitieve factoren van agressief gedrag bij jonge kinderen, meldt Universiteit Leiden.

Boosheid en frustratie

Bij kinderen die moeite hebben met het reguleren van hun impulsen en emoties als boosheid en frustratie, is de coördinatie binnen het autonome zenuwstelsel verstoord. Het sympatisch en het parasympathisch zenuwstelsel werken niet goed samen. In reactie op stress verhoogt het sympathisch zenuwstelsel de ademhaling en de hartslag, en neemt de activiteit binnen het parasympathisch zenuwstelsel af. Maar bij deze kinderen werkt dat mechanisme gebrekkig; het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel zijn tegelijkertijd actief of juist geremd.

Problematisch gedrag

Roken, psychische problemen en veel stress bij de zwangere moeder versterken het problematische gedrag van de kinderen. ‘Dit inzicht is belangrijk voor een vroegtijdige en adequate behandeling van deze kinderen, benadrukt Suurland. Kinderen die agressief zijn in de peutertijd, kunnen vervallen in crimineel gedrag, hebben meer kans op slechte schoolprestaties en depressies. Suurland pleit voor hulp aan zwangere vrouwen met een hoog risicoprofiel via (preventieve) interventieprogramma’s.

Reminder : Tijdig uren indienen, accorderen en de factuur voldoen tijdens de “Zomervakantie”

dinsdag, juni 27th, 2017

GASTOUDER UITGELICHT : GASTOUDER TAMARA UIT SCHUILENBURG/RANDENBROEK

dinsdag, juni 27th, 2017

Hiervoor heb ik in de kinderopvang gewerkt bij verschillende werkgevers en daarnaast als vrijwilliger gewerkt bij de Wereldwinkel. In de reguliere opvang merkte ik dat de kinderen te weinig aandacht en liefde kregen. Tijdens de laatste week van mijn zwangerschapsverlof ben ik begonnen als gastouder…….Klik hier om mijn hele profiel te lezen!

Hitteplan

dinsdag, juni 27th, 2017

Hierbij alvast enkele tips om warmte-overlast te beperken:

 • Bied de kinderen vaak te drinken aan, bij voorkeur water. Het is belangrijk om te drinken vóórdat je dorst hebt. Houd daarom in de gaten of de kinderen voldoende drinken. Om de allerkleinsten genoeg te laten drinken kun je bijvoorbeeld extra water aan de melkproducten toevoegen.
 • Laat kinderen niet te lang in de zon spelen en smeer kinderen in met zonnebrandcrème. Zorg ook voor extra schaduw op het speelplein, met bijvoorbeeld schaduwdoeken of zonnezeilen en parasols.
 • Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten, pas het spel aan. Zoek daarbij de koelste plek op, in of rond het gebouw. Soms is het binnen prettiger te vertoeven dan buiten.
 • Zoek verkoeling met waterspelletjes en zwembadjes. Plaats deze in de schaduw en zorg dat er altijd toezicht is. Ververs het water iedere dag.
 • Wees alert op insecten, vermijd plakkerige handen en gezichten. Het is beter om limonade niet buiten te schenken.
 • Laat kinderen enkel in een rompertje (met luier) onder een lakentje slapen.

Kijk voor meer tips en informatie in de Kiddi-app of klik hier voor de uitgave van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid over Binnen- en buitenmilieu in de kinderopvang.

Kabinet start onderzoek naar dalende vaccinatiegraad

dinsdag, juni 27th, 2017

Deze dalende vaccinatiegraad vergroot het risico op toekomstige uitbraken, met name van het zeer besmettelijke mazelen. De licht dalende trend geldt voor alle vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma voor zuigelingen, kleuters en schoolkinderen. Dat melden verschillende media.

Angst voor vaccinatie

‘De onderzoekers moeten zich onder andere buigen over de vraag wat de beste manier is om ongegronde angst voor vaccinaties weg te nemen’, schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt het risico op een mazelenuitbraak toe met een dalende vaccinatiegraad. Het RIVM verwacht in Nederland geen uitbraak op korte termijn, aangezien nog steeds bijna 95 procent van de bevolking is ingeënt tegen mazelen.

Maatschappelijke trends

De terugloop in Nederland steekt nog altijd gunstig af bij veel andere Europese landen, maar er is geen verklaring voor, meldt Schippers in haar brief. Ze vraagt zich af of die samenhangt met maatschappelijke trends. Zogenoemde ‘criticasters’ die zich verzetten tegen vaccins en deze verdacht maken, roeren zich de laatste jaren steeds meer.

Norm

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) streeft naar een vaccinatiegraad van 95 procent voor de eerste en tweede mazelenvaccinatie. Die norm wordt in Nederland nu niet gehaald. De conclusies uit het onderzoek van de sociale wetenschappers worden in december verwacht.

Moeilijk eten bij peuters vaak tijdelijke fase

dinsdag, juni 27th, 2017

Hoewel aardig wat kinderen op jonge leeftijd moeilijke eters zijn, was er weinig bekend over de oorzaken, het beloop en de gevolgen van dit gedrag. In zijn promotieonderzoek ‘Trajectories of Picky Eating. From normal rite of passage to a developmental problem’ heeft Sebastian, manager en psychiater bij Lucertis in Rotterdam, onderzocht wat de oorzaken en gevolgen (kunnen) zijn van moeilijk eten bij kinderen.

Fase

Vaak wordt gezegd dat het een fase is en dat het vanzelf overgaat. Maar picky eating kan ook leiden tot een verslechterde voedingstoestand, wat kan leiden tot vertraging in lengtegroei en gewichtstoename. Wanneer is het een normale fase in de ontwikkeling en wanneer leidt het tot lichamelijke en/of psychische gezondheidsklachten bij het kind?

Vaak voorkomend probleem

Het promotieonderzoek bevestigt dat picky eating een vaak voorkomend probleem is bij jonge kinderen: 26,5% op 1,5 jaar en 27,6% op 3-jarige leeftijd.  Daarna neemt het af: 13,2% op 6-jarige leeftijd. Voor een deel van de lastige eters gaat deze fase dus vanzelf over. Professionals kunnen ouders daarover geruststellen. Een kleine groep kinderen (4%) blijft de eetproblemen houden. Deze kinderen hebben een iets verhoogde kans op pervasieve ontwikkelingsproblemen.

Toekomstig onderzoek

Door middel van toekomstig onderzoek moet gekeken worden of op jongere leeftijd risicofactoren geïdentificeerd kunnen worden die persistentie van picky eating problemen voorspellen. Ook is meer follow-up onderzoek nodig om te zien hoe het picky eating gedrag bij kinderen zich ontwikkelt in de adolescentie en volwassenheid.

Kinderen in Rotterdam

De meeste studies die Sebastian in zijn promotieonderzoek heeft betrokken, waren ingebed in Generation R, een onderzoek van het Erasmus MC dat de groei, ontwikkeling en gezondheid van opgroeiende kinderen in Rotterdam onderzoekt. Deze kinderen worden gevolgd vanaf de vroege zwangerschap met jaarlijkse meetmomenten.

Lees hier de volledige samenvatting van het onderzoek >>

Bijna 60.000 kinderen extra in de opvang

donderdag, juni 8th, 2017

De Belastingdienst keerde in 2016 voor 823 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit, terwijl het in 2015 nog om 764 duizend kinderen ging. De buitenschoolse opvang ving 441 duizend kinderen op, de dagopvang 437 duizend kinderen. Het gaat om formele opvang in een kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau. Sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 lag het aantal toeslagontvangers niet zo hoog. Gemiddeld ontvingen zij 3 760 euro, 340 euro meer dan in 2015. De stijging van het aantal kinderen in de dagopvang wordt deels verklaard door de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderopvanglocaties.

Een derde van de opvangkosten

Bij de invoering van de Wet kinderopvang was het uitgangspunt dat de overheid, de werkgevers en ouders elk een derde deel van de opvangkosten zouden betalen. In 2016 betaalden ouders gemiddeld 32 procent van de opvangkosten. In 2015 was dat nog 37 procent. In 2008 was de ouderbijdrage naar verhouding het laagst (19 procent van de opvangkosten).

Uren

De meeste toeslag wordt uitgekeerd voor de dagopvang. Daar brengen kinderen ook de meeste tijd door. In 2015 verbleven kinderen jaarlijks gemiddeld 730 uur in de dagopvang en 370 uur in de buitenschoolse opvang. Kinderen in de Randstad brachten de meeste tijd door in de dagopvang: in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gemiddeld meer dan 800 uur. In de gemeenten Naarden, Amsterdam, Wassenaar, Amstelveen, Den Haag en Rotterdam was dit zelfs meer dan 1 000 uur. Kinderen in Drenthe, Overijssel, Friesland en Zeeland maakten minder intensief gebruik van de dagopvang, gemiddeld minder dan 600 uur.

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

donderdag, juni 8th, 2017

De kwaliteitsmeting

Op basis van een steekproeftrekking bezoeken we dit jaar 176 kinderopvanglocaties. Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van deze locaties, maken we gebruik van wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviewleidraden en videomateriaal. Er wordt gekeken naar professionalisering, groepsprocessen, diversiteit en naar het welbevinden en de betrokkenheid van de (individuele) kinderen. We rapporteren de bevindingen aan het ministerie van SZW en aan het werkveld.

Wat verandert er?

 • Voortaan wordt de kwaliteit van de kinderopvang jaarlijks onderzocht.
 • De meting richt zich niet alleen op kinderdagverblijven (inclusief de babyopvang), peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, maar (voor het eerst) ook op de gastouderopvang.
 • Naast het bekende instrumentarium, worden er nieuwe instrumenten gebruikt om de kwaliteit te meten.
 • Alle deelnemende locaties krijgen een rapportage van het onderzoek op de eigen locatie, met tips en tops.

 

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking met een ieder die de kinderopvang in Nederland een warm hart toedraagt.

Kwaliteit kinderopvang naar een hoger niveau

woensdag, mei 31st, 2017

Daardoor kan iedereen vanaf volgend jaar terecht bij kwalitatief hoogstaande kinderopvang en peuterspeelzalen. Minister Asscher van Sociale Zaken: ,,Het moet niet uitmaken of je ouders arm of rijk zijn. Alle kinderen verdienen het om al vroeg samen te kunnen spelen en daarbij ook spelenderwijs te leren. Dat geeft ze niet alleen veel plezier, maar daarna ook een goede start op de basisschool.’’

De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat verder omhoog. Voor allebei gaan nu dezelfde kwaliteitseisen gelden. Daarmee maakt het voor peuters niet meer uit waar ze naartoe gaan.

De opvang van baby’s wordt beter. Er komen meer leidsters per baby. Dat wordt één leidster per drie baby’s. Nu is er nog één leidster op vier baby’s.

Er komt ook meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Zo krijgen alle kinderen een mentor. Alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen moeten goed Nederlands kunnen spreken. Voor hen komen er taaleisen.

Deze nieuwe wetten kunnen rekenen op een breed draagvlak. Daarover is vorig jaar het Akkoord Innovatie en Kwaliteit kinderopvang gesloten door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland (de vroegere MO-groep) en BMK, ouderorganisatie Boink, de FNV en het CNV.

De wetten treden naar verwachting per 1 januari 2018 in werking.

GASTOUDER UITGELICHT : GASTOUDER SHARON UIT ROTTERDAM

maandag, mei 29th, 2017

Ik ben zelfstandig en ik geef duidelijk aan wat ik wil. Ik ben echt een gezelligheidsmens. Ik heb graag mijn familie en vrienden om mij heen. Ik kom uit een warm gezin; mijn moeder, stiefvader en mijn tweelingbroertjes. Ik ben liefdevol en netjes opgevoed. Ik spreek goed ABN….Klik hier om mijn hele profiel te bekijken

Kinderopvang kan ouders met andere werktijden ontlasten

maandag, mei 22nd, 2017

Melissa Verhoef promoveert op 19 mei aan de Universiteit Utrecht met een onderzoek over kinderopvang, werktijden van ouders en de invloed van deze combinatie op het welzijn van ouders en kinderen. Aanleiding voor haar onderzoek is de opkomst van de 24/7 economie waarin steeds meer mensen buiten kantoortijden werken.  Hoe worden gezinnen hierdoor beïnvloed? Om dit te onderzoeken hebben meer dan 350 Nederlandse ouders een enquête ingevuld.  ‘Deze enquête ging over uiteenlopende onderwerpen, zoals het werk van ouders, hun welzijn en dat van hun kinderen, maar ook over het gebruik van kinderopvang en de relatie die ouders met de kinderopvangprofessional hebben.

Moeders met andere werktijden

Als eerste viel het Verhoef op dat ouders die buiten kantoortijden werken minder gebruikmaken van formele en informele kinderopvang. Zij zorgen dus al met al meer zelf voor hun kinderen, vooral als het de moeder is die buiten kantoortijden werkt. Verhoef: ‘Maar de kanttekening is dat als gezinnen geen kinderopvang gebruiken, moeders die buiten kantoortijden werken zich een stuk neerslachtiger voelen dan moeders die binnen kantoortijden werken. De grote vraag is: hoe kan dit? Komt de zorg van het gezin, wanneer ouders buiten kantoortijden werken, meer bij moeders te liggen en ervaren ze daar te veel druk van? Het zou interessant zijn om dit verder te onderzoeken.’

Vaders met andere werktijden

Bij vaders geeft het gebruik van kinderopvang direct verlichting, vooral als zij buiten kantoortijden werken. Uit de enquête van Verhoef bleek dat vaders meer psychologisch welzijn ervaren zodra zij avonden, nachten of weekenden werken en er gebruik wordt gemaakt van kinderopvang. ‘Zo blijft er voor vaders waarschijnlijk meer qualitytime over waarin ze echt tijd kunnen besteden aan hun gezin’, vermoedt Verhoef. Toch is het voor veel ouders die buiten kantoortijden werken nog altijd niet vanzelfsprekend om kinderopvang te vinden. ‘De maatschappij is toch nog steeds vooral ingericht op kantoortijden en dat geldt ook voor kinderopvang. En dan is er nog een groep ouders dat daarnaast niet of weinig kan terugvallen op informele kinderopvang’, vertelt Verhoef. Zij ziet wat dat betreft wel kansen voor meer aanbod van kinderopvang buiten kantoortijden om deze ouders te ontlasten.

Relatie ouder/professional

Voor het onderzoek bekeek de promovenda ook wat de invloed is van een positieve relatie tussen ouder en kinderopvangprofessionals op het welzijn van kinderen. Die invloed is groot. Dat laat volgens Verhoef zien hoe belangrijk het is dat ouders in deze relatie investeren en andersom: professionals in een goede relatie met ouders. ‘Ouders waren over het algemeen zeer tevreden over hun relatie met de medewerkers van de kinderopvang. Vooral het wederzijdse respect tussen ouders en medewerkers werd positief beoordeeld, net zoals de ruimte om bezorgde gevoelens te kunnen bespreken op de opvang. ‘

Welzijn kind

Er liggen nog kansen om te investeren in een positief contact tussen ouders en kinderopvangprofessionals. Verhoef zou graag zien dat beroepsopleidingen niet alleen benadrukken dat het goed is om te investeren in een goede relatie met ouders, maar ook het verband leggen met het welzijnsgevoel van kinderen. Ten tweede kunnen kinderopvangmedewerkers meer worden gewezen op het belang van de relatie met ouders, bijvoorbeeld door middel van training. Ten derde kunnen ouders er meer bewust van gemaakt worden hoe de relatie die zij hebben met medewerkers van de kinderopvang van belang is voor het welzijn van hun kind.

In het meinummer van tijdschrift Management Kinderopvang kunnen abonnees een uitgebreid artikel lezen van Melissa Verhoef waarin zij meer ingaat op het tweede deel van haar onderzoek: het belang van een goede verstandhouding tussen kinderopvangprofessional en ouder voor het welzijn van het kind.

Lees hier de Nederlandstalige samenvatting van het promotieonderzoek van Melissa Verhoef:

‘Kleuters kunnen al echt onderzoeken’

maandag, mei 22nd, 2017

Kinderen in groep 1 en 2 kunnen een experiment zo opzetten en uitvoeren dat van de uitkomst geleerd kan worden, in plaats van dat de kleuters ‘maar wat doen’, zoals eerdere onderzoek wel concludeerden. Ook kunnen kleuters bewijzen evalueren om tot de juiste conclusie te komen, al hebben ze daar soms wel wat hulp bij nodig.

Onderzoekend leren

Joep van der Graaf deed een van de eerste systematische onderzoeken naar ‘onderzoekend leren’. Van der Graaf: ‘Dan heb je het over een vraag als: wat zorgt ervoor dat deze hoge toren niet omvalt. Bij ontwerpend leren zou je het kind vragen: maak een hoge toren.’

Knikkerbaan

Voor zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit ontwierp Van der Graaf een dubbele knikkerbaan met vier variabelen waarmee kleuters verschillende vragen konden onderzoeken. Bijvoorbeeld welke knikker verder komt: een zware of een lichte. Hij spitste zijn aanpak toe op de kleuterleeftijd: de kleuters konden de knikkerbanen zelf instellen, de variabelen van de knikkerbanen werden expliciet benoemd en de kinderen mochten het materiaal vooraf bevoelen. Van der Graaf deed het onderzoek op scholen bij honderd kleuters, die elk drie keer werden getest.

Systematisch

Van der Graaf: ’Sommige kinderen gingen meteen systematisch aan het werk en begrepen kennelijk dat je de helling van de banen gelijk moet houden wil je een goede conclusie kunnen trekken. Door uitleg te geven over wat er wel of niet goed ging aan kinderen die niet vanzelf systematisch werken, kunnen ze tijdens het onderzoek leren over hoe je experimenten moet doen.’

Werkgeheugen

Van der Graaf ontdekte dat kleuters met betere zelfcontrole en een beter werkgeheugen, en kleuters met betere grammaticale vaardigheden, gemiddeld betere experimenten kunnen opzetten en beter conclusies kunnen trekken. ‘Voor woordenschat vond ik zo’n verband niet, wat op zich verrassend is omdat dat vaak als een maat voor intelligentie wordt gezien.’

Speciaal basisonderwijs

Tijdens onderzoek in het speciaal basisonderwijs vond Van der Graaf aanwijzingen dat deze moeilijk lerende kinderen óók wetenschappelijke vaardigheden ontwikkelen, alleen langzamer dan de kleuters op de ‘gewone’ basisschool.

Na het afronden van zijn promotieonderzoek is Van der Graaf nu bezig met vergelijkbaar onderzoek dat is gericht op kinderen vanaf groep 6. Hij werkt ook aan twee projecten met een digitale leeromgeving om onderzoekend te leren.

Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek en de bijbehorende filmpjes.

‘Opvoedstijl verzorgers bepalend voor overgewicht’

dinsdag, mei 16th, 2017

Dat blijkt uit onderzoek door Roxanna Camfferman aan de Universiteit Leiden. Het doel van het proefschrift, waarmee zij op 23 mei promoveert, was om mogelijke risicofactoren voor overgewicht in de vroege kindertijd te ontdekken, die als basis kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van opvoedinterventies voor het verminderen van overgewicht.

Avondmaaltijd

Tijdens het onderzoek werden observaties gedaan van de avondmaaltijd bij gezinnen thuis. Daarnaast werden vragenlijsten ingevuld over het gedrag van de kinderen en de opvoedingsstijlen van de ouders.

Gedragsproblemen

Geconcludeerd werd dat gedragsproblemen in de vroege kindertijd (1 ½ tot 3 jaar) een risico vormen voor overgewicht op latere leeftijd. Ook geven de resultaten aan dat de ideeën en gevoelens die een moeder of verzorger heeft ten opzichte van een gezonde levensstijl voor het kind van belang zijn voor de voedingsgerelateerde opvoedpraktijken. Een positieve houding ten opzichte van gezond leven hing samen met meer ongewenste opvoedpraktijken, zoals overmatig controle uitoefenen.

Behoeften kind

Ook werd aangetoond dat kinderen van 4 tot en met 6 jaar waarbij niet goed gereageerd werd op de behoeften van het kind een hoger risico hebben op overgewicht. Reacties van de omgeving tijdens de maaltijd spelen ook een rol.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek.

Kamer wil ‘onomkeerbare stappen’ Asscher voorkomen

dinsdag, mei 16th, 2017

Dit blijkt uit het op 9 mei genomen Tweede Kamerbesluit tijdens de procedurevergadering SZW, meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

De Brancheorganisatie Kinderopvang maakt hieruit op dat de zorgen uit de sector serieus worden genomen door de Tweede Kamer.

Klik hier voor de besluitenlijst van de procedurevergadering op 9 mei (agendapunt 12).

Meeste meldingen continue screening uit gastouderopvang

dinsdag, mei 16th, 2017

Deze cijfers werden gemeld in het verslag van een schriftelijke overleg met daarin vragen die werden gesteld aan demissionair minister Asscher (SZW).

Een signaal betekent dat er sprake is van een bijschrijving in de justitiële documentatie van de medewerker, wat ertoe leidt dat een medewerker niet meer in aanmerking komt voor een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor een functie in de kinderopvang.

Veroordeling

Hoewel niet bekend is of de signalen hebben geleid tot een strafrechtelijke veroordeling, heeft het er in bijna alle gevallen toe geleid dat deze personen niet meer in contact staan met de opgevangen kinderen.

Huisgenoot

Hubèr Agterberg, algemeen directeur van gastouderbureau Viaviela: ‘In zo’n geval kan de opvang niet meer plaatsvinden, tenzij de huisgenoot wordt uitgeschreven op dat adres.’ Agterberg spreekt van een sluitend protocol. ‘Op het moment dat er een signaal bij justitie binnenkomt, worden de toezichthouder, het gastouderbureau en de gastouder ingelicht en worden er stappen ondernomen om veilige opvang te garanderen.’

Frequente bezoekers

Behalve huisgenoten komt er ook aandacht voor frequente bezoekers van de gastouder. ‘Het feit dat er nagedacht wordt om de veiligheid te vergroten vinden wij goed. Helemaal als deze dingen worden opgenomen in het personenregister volgend jaar’, stelt Agterberg. Hoe deze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd gaan worden is lastig om te zeggen. ‘Controleerbaarheid is vaak een tweede. Je kunt dingen niet uitsluiten, maar wel het bewustzijn vergroten. Het personenregister gaat er zeker bij helpen om de veiligheid te vergroten.’

Hoeveel kinderen mag een gastouder eigenlijk opvangen?

donderdag, mei 11th, 2017

Vooruitgang in dossier zelfstandigheid gastouders

maandag, mei 8th, 2017

In augustus 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een gastouder niet aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, omdat zij onvoldoende zelfstandig zou zijn. Sindsdien is er onder gastouders die hun inkomsten aangeven als winst uit onderneming onzekerheid over de juistheid van hun belastingaangifte. Er is vooruitgang in dit dossier. Op 10 april jl. heeft de Rechtbank van Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als winst uit onderneming. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van de brancheorganisaties voor het aanmerken van gastouders als zelfstandige aangemerkt als pleitbaar standpunt.

Vonnis rechtbank Breda

De Rechtbank Breda heeft op 10 april geoordeeld dat werkzaamheden van een gastouder wel degelijk als winst uit onderneming zijn aan te merken. ‘Gelet op het wettelijk stelsel van gereguleerde kinderopvang is belanghebbende nu eenmaal verplicht om haar werkzaamheden als gastouder door tussenkomst van een gastouderbureau te verrichten.’ Dat wil dan niet zeggen dat de gastouder onvoldoende zelfstandig is. Verder oordeelt de rechtbank dat de ouders de opdrachtgever van de gastouder zijn en niet het gastouderbureau. De met het gastouderbureau gesloten overeenkomst is aan te merken als een bemiddelingsovereenkomst. Het staat de gastouder vrij om deze ook met andere gastouderbureaus te sluiten of om op te zeggen, aldus de rechtbank.

Kenmerken zelfstandig ondernemer

De Rechtbank Breda oordeelt dus dat indien de taken van het gastouderbureau zich beperken tot de wettelijk verplichte taken en de gastouder verder aan alle kenmerken van een zelfstandig ondernemer voldoet, de inkomsten van de gastouder als winst uit onderneming kunnen worden aangemerkt. Het is nog niet duidelijk of de Belastingdienst in beroep gaat tegen dit vonnis.

Gesprekken Belastingdienst

De Belastingdienst beoordeelt het fiscaal ondernemerschap altijd per geval, ook bij gastouders. Daarnaast speelt jurisprudentie een rol, zoals de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Eerder dit jaar heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Belastingdienst en de brancheorganisaties voor kinderopvang en gastouderopvang over de gevolgen van deze bewuste uitspraak. Naar aanleiding hiervan hebben de brancheorganisaties schriftelijk uiteengezet waarom gastouders ook binnen het huidige wettelijk kader voldoende zelfstandig kunnen zijn. De landelijk vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting van de Belastingdienst heeft de motivering van de brancheorganisaties inmiddels aangemerkt als pleitbaar standpunt. Dat de motivering van de brancheorganisaties als pleitbaar standpunt wordt gezien, betekent dat een rechter mogelijk tot een ander oordeel kan komen op het punt van de invloed van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen op de zelfstandigheid dan het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Casus

De brancheorganisaties zoeken nu met de Belastingdienst naar een geschikte casus waarbij de zelfstandigheid van de gastouder ten opzichte van het gastouderbureau ter discussie staat. Deze casus zal vervolgens voorgelegd worden aan de rechter. Mogelijk wordt bovenstaande casus – in hoger beroep bij het gerechtshof – hiervoor geselecteerd.

Bron: VGOB en Brancheorganisatie Kinderopvang

2016 hersteljaar voor de kinderopvang

maandag, april 10th, 2017

Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken van zowel het vierde kwartaal als het volledige jaar 2016. Het aantal kinderen dat naar de bso ging lag in 2016 op 314.000, de dagopvang ontving 268.000 kinderen en nog eens 116.000 kinderen gingen naar de gastouderopvang. In al deze opvangvormen was sprake van groei in 2016.

Minder uren

Daar staat tegenover dat kinderen gemiddeld wel minder uren naar de kinderopvang gaan. In 2016 was dit per kind gemiddeld 57,3 uur. Dit was het jaar ervoor (2015) nog 58,1 uur. Vooral in kinderdagverblijven nam het aantal uren af, maar dat komt doordat peuterspeelzalen werden omgevormd tot kinderdagverblijven. Daar wordt gewerkt met dagdelen opvang in plaats van hele dagopvang waardoor het gemiddeld aantal uren in de dagopvang daalde. Opvallend is dat het aantal uren per kind (0-3 jaar) in de gastouderopvang juist steeg in 2016 met een half uur per maand.

Werkende moeders

Demissionair minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher reageert enthousiast op de toename van het gebruik van kinderopvang. ‘Het is fantastisch om te zien dat er steeds meer moeders werken en dat hun kinderen het dan tegelijkertijd naar hun zin hebben op de opvang.’ Voor het kabinet is de koppeling met de arbeidsmarkt een belangrijk thema. Ook daar zijn groeicijfers te zien. Het aantal werkende ouders stijgt. Het percentage werkende vrouwen tussen de 15-75 jaar is nog niet op het niveau van voor de bezuinigingen in de kinderopvang en de economische crisis, maar stijgt wel tot 60,9 procent. In 2015 was dit nog 59,6 procent. Opvallend is ook de sterke stijging van het aantal werkende alleenstaande moeders: van 59,5 procent in 2015 naar 62,2 procent in 2016.

Werkende vaders

Het gemiddeld aantal gewerkte uren van vrouwen en moeders met jonge kinderen laat na jaren stabiliteit een lichte groei zien. Vrouwen werkend gemiddeld 25,6 uur per week. Bij mannen is de arbeidsparticipatie redelijk constant gebleven in 2016 ten opzichte van 2015. Maar het is nog niet op het niveau van 2011/2012.

Uurtarieven

Wat betreft de uurtarieven, zitten alle kinderopvangvormen boven het maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag. Bso’s zitten er gemiddeld 39 eurocent boven met een uurtarief van € 6,81 de dagopvang 8 eurocent met een uurtarief van € 6,97, in de gastouderopvang ligt het gemiddelde uurtarief 10-12 cent hoger dan wat er aan kinderopvangtoeslag vergoed wordt. Voor gastouderopvang voor kinderen van 0-3 jaar wordt € 5,65 gerekend en voor 4-12 jarigen is dit € 5,62. In 2016 was het verschil tussen het maximum tarief en de uurtarieven voor de dagopvang en de bso iets groter dan voorgaande jaren. Bij de gastouderopvang blijft dit stabiel.

Groei dagopvanglocaties

Natuurlijk steeg het aantal dagopvang-locaties, mede door de omvorming van peuterspeelzalen naar dagopvang in het kader van de harmonisatie. In totaal kwamen er 768 kinderdagverblijven bij in 2016. Het aantal bso’s steeg met 230 locaties. Bij de gastouderopvang blijft de daling van het aantal opvanglocaties doorzetten. In 2016 in totaal met 919 locaties waardoor het totaal aantal gastouders op 33.585 uitkomt.

Ruim 700.000 kinderen naar opvang

maandag, april 10th, 2017

In het 4e kwartaal van 2016 gingen er 277.000 naar de dagopvang en 325.000 naar de buitenschoolse opvang. 65.000 kinderen van 0 tot en met 3 jaar gingen naar een gastouder, net als 54.000 kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Sommige kinderen maken gebruik van meerdere vormen van opvang.

Dat er meer gebruik is gemaakt van kinderopvang komt vooral door de aantrekkende economie en de hogere kinderopvangtoeslag. Steeds meer vrouwen en mannen met kinderen werken.

Vrouwen werken gemiddeld ruim 25 uur per week. Moeders met jonge kinderen tot en met 11 jaar nog iets meer.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ‘,Het is fantastisch om te zien dat er steeds meer moeders werken en dat hun kinderen het dan tegelijkertijd naar hun zin hebben op de opvang.’’

Over het hele jaar 2016 gingen er gemiddeld 682.000 kinderen naar de opvang. In 2015 waren dat er 639.000 en in 2014 620.000.

In 2016 zijn er 768 centra voor dagopvang bijgekomen. Er zijn er nu 7499. Dat zijn er 11,4 procent meer dan in 2015. Dat hangt onder meer samen met de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderopvanglocaties.

Ook het aantal locaties voor buitenschoolse opvang is in 2016 met 230 toegenomen. Daar zijn er nu 6648 van.

Er zijn nu 919 minder gastouders dan begin 2016. Bij de gastouderopvang daalt het aantal plaatsen al jaren.

Lees hier het 4e kwartaalrapportage 2016 kinderopvang.

 

Kiddi App over infectieziekten

dinsdag, maart 28th, 2017

De app is ontwikkeld door GGD Gelderland-Zuid, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en het RIVM. De informatie in de app is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM.

De app is geschikt voor smartphones en tablets en is gratis te downloaden in de App Store en Play Store.

Voor meer informatie, zie deze flyer.

Heeft u behoefte aan een (extra) infectieziektenschema met daarop de meest voorkomende kinderziekten, vraag het bij ons aan via onderstaand mailadres. U krijgt dan het schema op stevig papier toegestuurd. Handig voor op de groep.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met het team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland.

Vriendelijke groet,

Team Infectieziektebestrijding
GGD IJsselland.
T  038-4281656

infectieziekten@ggdijsselland.nl

Factsheet over Gastouder aan huis

donderdag, maart 23rd, 2017

Als gastouder aan huis ben je eigenlijk in dienst van de vraagouder. Dat is een andere  situatie dan wanneer ouders hun kinderen bij jou aan huis brengen. In het eerste geval val je onder de Regeling dienstverlening aan huis. In het tweede geval niet. De Regeling dienstverlening aan huis is bedoeld om mensen die bij anderen thuis aan het werk zijn,  rechten te geven. De dienstverlening kan bestaan uit huishoudelijke klussen, de verzorging van huisdieren, boodschappen doen en andere klussen in en om huis. Het opvangen van kinderen als gastouder valt hier ook onder. Vraagouders kunnen in een overeenkomst precies zeggen welke werkzaamheden zij van de gastouder verwachten.

Drie dagen

Als gastouder mag je in deze constructie maximaal drie dagen per week voor een vraagouder werken. Er is geen maximum van het aantal uur. Ook al werkt een gastouder maar één uur, dan telt dat toch als een hele gewerkte dag. Ouders betalen minimaal een wettelijk minimumloon aan de gastouder en vaak ook bemiddelingskosten aan het gastouderbureau. Gastouders worden niet rechtsreeks betaald. Dit gebeurt via het gastouderbureau.

Doorbetalen loon

Net als werkgevers, betalen vraagouders bij gastouderopvang aan huis een vakantietoeslag van 8 procent en wordt het wettelijk aantal vakantiedagen doorbetaald. Als een gastouder ziek wordt, moet de vraagouder het loon zes weken doorbetalen (ten minste 70 procent van het loon). Als de gastouder ziek is en er vindt geen kinderopvang plaats, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag. Is er een vervangende gastouder, dan heeft de ouder voor die uren opvang wel recht op kinderopvangtoeslag. Maar over de kosten van de zieke gastouder wordt geen kinderopvangtoeslag betaald.

Contract afsluiten

Gastouders aan huis sluiten zelf een contract af met de vraagouder. Hierin staat de opzegtermijn, de afgesproken uurprijs, het recht op vakantietoeslag van 8 procent, loondoorbetaling van het wettelijk aantal vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte. Volledig werkgeverschap is het niet, want er zijn verder geen administratieve verplichtingen. Zo hoeven vraagouders geen loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die aan gastouders wordt betaald. Ook hoeven zij nergens op te geven dat iemand voor hen werkt.

Veilige werkomgeving

Wel belangrijk is dat de woning van de vraagouder waar de opvang plaatsvindt, is goedgekeurd door de GGD. De werkomgeving moet niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de gastouder veilig en gezond zijn. Andere arbeidsvoorwaarden zijn dat een gastouder maximaal 12 uur per dienst mag werken. Bij een werkdag langer dan 10 uur, heeft de gastouder recht op 45 minuten pauze. Ouders moeten zich ook realiseren dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten.

Arbeidsovereenkomst opzeggen

Is een vraagouder niet tevreden over de gastouder, dan kan hij/zij de arbeidsovereenkomst met een gastouder opzeggen. Daarvoor hoeft een gastouder niet eerst toestemming te geven. Er moet wel een geldige reden worden gegeven voor het opzeggen van een overeenkomst. Als een gastouder niet voldoende functioneert, dan moet de vraagouder een goed dossier hebben opgebouwd en eventuele herplaatsingsmogelijkheden hebben bekeken.

Verzekering en regelingen

Voor de gastouder is het belangrijk dat ze niet verplicht is om zich te verzekeren voor werknemersverzekeringen. Dit kan wel vrijwilliger gedaan worden, zodat er aanspraak gemaakt kan worden op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). De gastouder moet zelf inkomstenaangifte doen bij de Belastingdienst. Verder kan een gastouder aan huis in aanmerking komen voor de verlofregeling uit de Wet arbeid en zorg. Is ze zwanger, dan kan ze aanspraak maken op een speciale uitkering.

Bekijk hier de factsheet Gastouder aan huis van BOinK

Mogelijk nieuwe rechtbankprocedure gastouders

maandag, maart 20th, 2017

Vertegenwoordigers van twee brancheorganisaties de VGOB en de Brancheorganisatie Kinderopvang en Platform Gastouderopvang gingen de afgelopen week in gesprek met de landelijk vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting. Zijn mening was: ‘iedere gastouder moet op zijn eigen merites worden beoordeeld’. Bij de Belastingdienst is dit ook gecommuniceerd richting de inspecteurs.

Onvoldoende zelfstandig

Dit betekent dat de uitspraak van afgelopen zomer over een specifieke gastouder bij het Gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden niet direct geldt voor andere gastouders. Het Hof vond dat de vrouw geen zzp’er was omdat ze onvoldoende zelfstandig was ten opzichte van de gastouderbureaus waar zij mee werkte. De uitspraak maakte veel los in de gastouderbranche omdat het bij de belastingaangifte een hoop geld kan schelen. Als er namelijk geen sprake is van ondernemerschap, worden de inkomsten gekwalificeerd als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.

Ondernemerscheck

De Belastingdienst raadt gastouders die twijfelen over hun eigen situatie aan om de ondernemerscheck van de Belastingdienst in te vullen. Want het is belangrijk dat gastouders aan alle voorwaarden voldoen voordat ze gekenmerkt worden als ‘zelfstandig ondernemer’. Deze check kan hier worden ingevuld

KNGO maakte bekend een petitie te starten om aandacht voor het probleem te maken. Deze petitie is inmiddels al duizenden keren ondertekend. Uiteindelijk biedt KNGO alle handtekeningen aan bij de Belastingdienst. Lees meer over deze actie

Nieuwe rechtszaak

De drie vertegenwoordigers gaan in de tussentijd samen met de Belastingdienst onderzoeken of het zinvol is om een nieuwe rechtbankprocedure te starten. Als alle partijen hierover positief zijn, gaan zij op zoek naar een geschikte gastouders wiens casus aan de rechtbank wordt voorgelegd. Zo hopen de partijen op de lange termijn duidelijkheid te krijgen over de zelfstandigheid van gastouders. Gastouders die als inspecteur niet langer meer als ondernemer worden aangemerkt op basis van de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden, kunnen zich bij de VGOB, Brancheorganisatie Kinderopvang of Platform Gastouderopvang melden.

Petitie vraagt aandacht voor gastouder als zzp’er

maandag, maart 20th, 2017

De uitspraak dateert al van augustus 2016. Toen werd uitgesproken dat de gastouder in kwestie geen zelfstandig ondernemer zou zijn. De motivatie hiervoor was dat de rol van het gastouderbureau dermate groot is, dat een gastouder onvoldoende zelfstandig zou zijn om als ondernemer gezien te worden. KNGO noemt deze uitspraak niet representatief voor de relatie tussen ouder, gastouder en gastouderbureau zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang.

Bezwaarschriften

Maar voor de Belastingdienst is de uitspraak van het Hof wel leidend in procedures met andere gastouders. Volgens KNGO ondervinden veel gastouders hier grote hinder van. De netwerkorganisatie voor gastouders somt op wat er mis gaat. Belastingaangiften van zzp-gastouders van Winst Uit Onderneming worden steeds vaker afgewezen. Gastouders die voorheen als ondernemer werden geaccepteerd, krijgen nu ineens een brief dat ze aangifte moeten doen als Resultaat Overige Werkzaamheden. Als gastouders bezwaar aantekenen, worden deze afgewezen zonder inhoudelijk behandeld te worden. En hoewel de inspectie gastouders mondeling gelijk geven, zeggen zij niets anders te kunnen doen dan zich conformeren aan de gerechtelijke uitspraak.

Bedreiging

Cynthia van Mulekom van KennisNetwerk Gastouderopvang: ‘De werkwijze die de Belastingdienst hanteert bedreigd een hele sector in de basis en is in strijd met de essentie van de Wet Kinderopvang. KennisNetwerk GastouderOpvang vraagt middels een online petitie aandacht voor deze onterechte behandeling van een hele beroepsgroep. Naar schatting is ruim 30 procent (9.300) van de gastouders zelfstandig ondernemer.’

Belastingdienst

KNGO zal de petitie aanbieden aan de politiek en het kennisteam van de Belastingdienst. Om op deze manier aandacht te vragen voor het probleem en het gesprek met deze partijen aan te gaan. Met als doel tot een eerlijke regeling te komen die dienst doet aan de wet.

Snel na de uitspraak van het Hof liet KNGO zich kritisch uit. De organisatie kwam met meerdere argumenten waarom het Hof het met deze uitspraak bij het verkeerde eind had. Lees meer

Lees meer over de petitie en teken

Gastouderbureau Krokodilletje geschilvrij in 2016

maandag, maart 20th, 2017

De geschillencommissie

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen bestaat in de huidige vorm sinds 1 januari 2016. Voorheen konden ouders en kinderopvangorganisaties terecht bij regionaal georganiseerde klachtencommissies of bij de grotere Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK).

FD niet enthousiast over geldinjectie kinderopvang

donderdag, maart 9th, 2017

De belofte van PvdA-voorman Lodewijk Asscher om 2 miljard euro extra uit te trekken voor kinderopvang houdt de gemoederen binnen en buiten de branche bezig. Kinderopvang is een belangrijk verkiezingsthema. En één waar Asscher zich een week voor de verkiezingen mee wil profileren.

Kostenpost

De 2 miljard euro die Asscher wil uittrekken voor kinderopvang is een verdubbeling van het bedrag dat het kabinet er nu voor vrijmaakt: 2,5 miljard euro per jaar. Met een totaalbedrag van 4,5 miljard euro, wordt de kinderopvang een serieuze kostenpost die volgens het FD duurder is dat de uitgaven van het ministerie van Wonen en Rijksdienst en die van Economische Zaken.

Arbeidsmarkt

Het FD is niet onder de indruk van de motivatie van Asscher om meer geld voor kinderopvang uit te trekken. Hij zei dat beide ouders gemakkelijker kunnen werken omdat de kinderopvang door de extra uitgaven gemiddeld 1000 euro goedkoper wordt per jaar. De krant haalt er cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bij waaruit blijkt dat weinig moeders meer uren gaan werken als kinderopvang goedkoper wordt. Andersom was de arbeidsparticipatie van moeders niet opvallend lager toen het kabinet Rutte-I het mes zette in de kinderopvangtoeslag. Ouders weken toen uit naar informele kinderopvang door familie (vaak grootouders).

Laag opgeleide gezinnen

CPB-cijfers uit 2010 laten een vergelijkbaar resultaat zien. De investeringen van het kabinet-Balkenende IV heeft volgens het CPB ‘een beperkt positief effect gehad op de arbeidsparticipatie’. Volgens het SCP is een hogere kinderopvangtoeslag wel gunstig voor kinderen van laagopgeleide ouders die zich met kinderopvang beter kunnen voorbereiden op de basisschool. Deze groep maakt nu nog weinig gebruik van kinderopvang, al zou dat volgens het FD niet alleen komen door de kosten, maar ook door een andere opvatting over werkende moeders en kinderopvang.

Personeelstekort

Tot slot haalt het FD het personeelstekort in de kinderopvang aan waar in sommige steden nu al sprake van is. ‘Dat belooft nog wat als de PvdA-wens wordt ingewilligd dat ook kinderen van niet-werkende ouders straks gesubsidieerd naar de opvang mogen.’

Bron: FD.nl

Nieuwe beroepsorganisatie voor gastouders opgericht

donderdag, maart 9th, 2017

Initiatieven genoeg als het gaat om belangenvertegenwoordiging van de gastouderopvang, zou je denken. Maar kijk je goed naar de doelstellingen van de Vereniging GastOuderBranche (VGOB), de Brancheorganisatie Kinderopvang en Platform Gastouderopvang, dan zie je dat de initiatiefnemers vooral vanuit gastouderbureaus komen. ‘Deze organisaties hebben vaak al een (stevige) positie aan tafel in politiek Den Haag. Daar zijn wij als gastouders heel blij mee en zij hebben hun sporen ook echt verdiend. Maar gastouders opereren vaak zelfstandig. Zij kennen de praktijk als geen ander. Is het dan niet raar dat er nog geen organisatie aan tafel zit die hun belangen vertegenwoordigt?’

Oprichters Nysa

Aan het woord is Gerdien Kamperman, één van de drie initiatiefnemers van Nysa en eigenaresse van kinderopvang Geertje in Houten. Op social media , maar ook in gesprekken kreeg ze van collega-gastouders vaak te horen dat ze een belangenorganisatie voor gastouders misten. Ze kwam in contact met Ottavia van den Broek van De Gastouderfabriek en Daphne Swart-Bakker van kinderopvang ’t Vlaggetje. Samen besloten ze stichting Nysa op te richten. De stichting is opgericht in oktober en operatief sinds afgelopen december.

Gastouders bereiken

‘De gastouderopvang moet professionaliseren. De overheid staat op het punt allerlei maatregelen te nemen om de kwaliteit van gastouderopvang te verbeteren. Wij praten daar als gastouders graag over mee’, vertelt Kamperman. Daarvoor is het belangrijk dat de stichting zo veel mogelijk gastouders gaat vertegenwoordigen. De organisatie heeft daarom zoveel mogelijk gastouderbureaus en gastouders aangeschreven en is actief op social media. ‘We willen heel graag groot worden, maar weten ook dat het opzetten van een goede beroepsvereniging tijd kost. We gaan niet voor een snelle groei, wel voor een kwalitatieve groei.’

Zzp’ers

De gastouders waar Nysa zich op richt zijn professionals die gastouderopvang echt als hun vak zien. Kamperman: ‘De gastouderopvang is erg versnipperd en de verschillen zijn groot. We zijn er voor de zzp’ers die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Die graag willen leren, open staan voor permanente educatie en met hun organisatie bij de Kamer van Koophandel zijn  ingeschreven.’ Volgens Kamperman is deze groep gastouders behoorlijk groot en groeit de groep nog steeds.

Vakinspiratiedagen

Als beroepsorganisatie wil stichting Nysa niet alleen meepraten over belangrijke ontwikkelingen voor de gastouderopvang, maar zich ook manifesteren als een vraagbaak voor gastouders. Om te beginnen worden er de komende maanden twee vakinspiratiedagen georganiseerd. Voor leden zijn deze bijeenkomsten gratis, niet-leden betalen een bijdrage. ‘We nodige kwaliteitssprekers uit’, zegt Kamperman. Voor de eerste vakinspiratiedag op 8 april is bijvoorbeeld Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige uitgenodigd. Wanneer de tweede vakinspratiedag plaatsvindt, is nog niet bekend.

Wil je meer weten over stichting Nysa? Bezoek de website stichtingnysa.nl

Petitie vraagt aandacht voor gastouder als zzp’er

donderdag, maart 9th, 2017

De uitspraak dateert al van augustus 2016. Toen werd uitgesproken dat de gastouder in kwestie geen zelfstandig ondernemer zou zijn. De motivatie hiervoor was dat de rol van het gastouderbureau dermate groot is, dat een gastouder onvoldoende zelfstandig zou zijn om als ondernemer gezien te worden. KNGO noemt deze uitspraak niet representatief voor de relatie tussen ouder, gastouder en gastouderbureau zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang.

Bezwaarschriften

Maar voor de Belastingdienst is de uitspraak van het Hof wel leidend in procedures met andere gastouders. Volgens KNGO ondervinden veel gastouders hier grote hinder van. De netwerkorganisatie voor gastouders somt op wat er mis gaat. Belastingaangiften van zzp-gastouders van Winst Uit Onderneming worden steeds vaker afgewezen. Gastouders die voorheen als ondernemer werden geaccepteerd, krijgen nu ineens een brief dat ze aangifte moeten doen als Resultaat Overige Werkzaamheden. Als gastouders bezwaar aantekenen, worden deze afgewezen zonder inhoudelijk behandeld te worden. En hoewel de inspectie gastouders mondeling gelijk geven, zeggen zij niets anders te kunnen doen dan zich conformeren aan de gerechtelijke uitspraak.

Bedreiging

Cynthia van Mulekom van KennisNetwerk Gastouderopvang: ‘De werkwijze die de Belastingdienst hanteert bedreigd een hele sector in de basis en is in strijd met de essentie van de Wet Kinderopvang. KennisNetwerk GastouderOpvang vraagt middels een online petitie aandacht voor deze onterechte behandeling van een hele beroepsgroep. Naar schatting is ruim 30 procent (9.300) van de gastouders zelfstandig ondernemer.’

Belastingdienst

KNGO zal de petitie aanbieden aan de politiek en het kennisteam van de Belastingdienst. Om op deze manier aandacht te vragen voor het probleem en het gesprek met deze partijen aan te gaan. Met als doel tot een eerlijke regeling te komen die dienst doet aan de wet.

GASTOUDER UITGELICHT : Ali uit Warnsveld

woensdag, februari 22nd, 2017

Ik ben gastouder Ali uit Warnsveld. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik begonnen met opvang van kinderen. Ik ben werkzaam geweest als kleuterjuf, groepsleerkracht, vakleerkracht handvaardigheid, heb ervaring in het speciaal onderwijs en heb ook gewerkt als remedial teacher. Ik heb de opleiding tot kleuterjuf gevolgd. Ik heb diverse aanvullende cursussen gevolgd in het basisonderwijs. Klik hier om mijn hele profiel te lezen!

 
Krokodilletje 9.1 /10 - 82 beoordelingen