Veel gestelde vragen

  • Veelgestelde vragen voor gastouders

  • Veelgestelde vragen voor ouders

In de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte (Artikel 33 lid 2) wordt gesproken over een voortdurend verzuim als men binnen 30 dagen na herstel wederom uitvalt. Dan wordt de gehele periode als 1 ziektegeval gezien.

De vraag is dus heeft de ziekmelding plaatsgevonden binnen 30 dagen na de herstelmelding. Zo ja, dan is het een voortdurend verzuim en behoeft er na 6 weken niet meer doorbetaald te worden.

Zo nee (de ziekmelding vindt plaats na meer dan 30 dagen na de hersteld melding) dan geldt als een nieuwe ziekmelding en gaat de periode van loondoorbetaling opnieuw lopen voor 6 weken.

Ja, tijdens het ouderschapsverlof heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij werknemers is het aantal gewerkte uren gelijk aan de (overeengekomen) arbeidsduur. Bij ouderschapsverlof wijzigt die arbeidsduur niet. Die omstandigheden hebben dan ook geen invloed op het aantal gewerkte uren en dus ook niet op het aantal uren kinderopvangtoeslag waarop u recht heeft.

Een VOG is voor sommige werksoorten een vereist document, bijvoorbeeld voor beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Een VOG wordt aangevraagd met het oog op een specifieke werksoort. Wanneer er voor een aspirant-gastouder een VOG wordt aangevraagd, wordt er bij het Ministerie van Justitie nagekeken of de gastouder een gerechtelijke veroordeling heeft gekregen op het gebied van omgang met kinderen. De digitale aanvraag van een VOG kost € 33.85 en is voor rekening van de gastouder. Indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt dan is het ook verplicht voor alle volwassen huisgenoten vanaf 18 jaar om een VOG aan te vragen. U kunt de kosten van de VOG van uw inkomsten aftrekken. Ook kunt u de ouders van uw opvangkinderen vragen de VOG te vergoeden of hierin tegemoet te komen.

Regelingen voor een gastouder aan huis

Als een gastouder bij een vraagouder thuis werkt, valt de situatie in feite onder twee regelingen:
die van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, met bijbehorende Algemene
Maatregel van Bestuur (AMvB) en Ministeriële Regeling, én de Regeling dienstverlening aan huis.

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Gastouders aan huis moeten voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen Dit houdt onder andere in dat de gastouder aan huis aangesloten moet zijn bij
een gastouderbureau en dat zowel het bureau als de gastouder ingeschreven staan bij het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarnaast moet de gastouder aan huis
voldoen aan de gestelde opleidingseisen en moet er een contract overlegd kunnen worden.
Wanneer aan alle eisen wordt voldaan heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Regeling dienstverlening aan huis

Met de Regeling dienstverlening aan huis kunt u iemand in dienst nemen om klussen in en om uw
huis te doen, zoals boodschappen, de verzorging van huisdieren of de was. Werkzaamheden als
gastouder aan huis vallen ook onder deze regeling. U bent opdrachtgever, maar ook werkgever, en
de gastouder is uw werknemer. Via de Regeling dienstverlening aan huis hoeft u echter niet alle
werkgeverslasten te dragen. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding: u geeft aan welk werk
gedaan moet worden en bijvoorbeeld hoe het werk gedaan moet worden en de gastouder voert
het werk uit. De afspraken over deze zaken moeten vastliggen in een contract. Om in aanmerking
te komen voor de regeling moet zowel u als de gastouder een particulier zijn.

Regels voor de ouder

– De gastouder mag niet meer dan drie dagen per week voor u werken. Het aantal uren dat de
gastouder per dag werkt, is niet belangrijk. Werkt de gastouder één uur per dag, dan geldt
dat als één gewerkte dag.

– U betaalt per uur minimaal het wettelijk minimumloon aan de gastouder én een bedrag aan
het gastouderbureau.

– U betaalt een vakantietoeslag van 8% en loondoorbetaling van het wettelijke aantal
vakantiedagen (het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is vier keer het aantal werkdagen
per week).

– Als de gastouder ziek wordt, moet u het loon zes weken doorbetalen (ten minste 70% van het
loon, maar minimaal het minimumloon).

– U heeft zowel met het gastouderbureau als met de gastouder een contract afgesloten. In dit
contract moet zijn opgenomen: de opzegtermijn, de afgesproken uurprijs, het recht op een
vakantietoeslag van 8%, loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen en
doorbetaling bij ziekte.
– U heeft verder geen administratieve verplichtingen. U hoeft geen loonheffing en sociale
premies in te houden op de vergoeding die u aan de gastouder betaalt. U hoeft nergens op te
geven dat iemand voor u werkt.

– U bent een werkgever in de zin van de Arbowet en moet daarom zorgen voor een veilige en
gezonde werkomgeving.

Regels voor de gastouder

– De gastouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen en kan dus geen
aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de
Werkloosheidswet (WW). De gastouder kan zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren,
bijvoorbeeld bij het UWV.

– De gastouder moet inkomstenaangifte doen bij de Belastingdienst.

– De gastouder kan zonder ontslagvergunning worden ontslagen.

– De gastouder kan in aanmerking komen voor de verlofregeling uit de Wet arbeid en zorg.

Ja, met het aannemen van de Verzamelwet 2015, is het voor gastouders mogelijk om samen op één adres geregistreerd te staan. Daarmee kunnen een echtpaar en/of huisgenoten allebei als gastouder werkzaam zijn op hetzelfde adres. Dat betekent echter niet dat er twee keer zoveel kinderen opgevangen mogen worden. De eis van maximaal zes kinderen blijft in stand.

Nee, u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag als u en de gastouder op hetzelfde woonadres geregistreerd staan bij de gemeente.

De gastouder dient de vergoeding voor het eten en drinken rechtstreeks in rekening te brengen bij de ouders. Dit gaat gemakkelijk via ons geavanceerde urenregistratiesysteem. De gastouder kan de gemaakte onkosten gezamenlijk met de opgevangen uren indienen en dit komt ook overzichtelijk op de maandfactuur te staan. De gastouder is vrij om haar eigen prijs hierin aan te geven. Hieronder staan de adviestarieven van Krokodilletje als richtlijn.

Om de gemiddelde kosten voor de verschillende maaltijden per persoon te berekenen, heeft het voedingscentrum een verantwoord voedingspakket samengesteld. De kosten hiervan staan vermeld in de tabel. De bedragen gelden voor tweepersoons huishoudens.

Ontbijt 2e broodmaaltijd Warme maaltijd Tussendoortje Totaal
kind 1-3 jaar €0,24 €0,56 €1,21 €0,65 €2,66
kind 4-8 jaar €0,34 €0,87 €1,77 €0,90 €3,88
kind 9-13 jaar €0,51 €1,18 €2,24 €1,06 €4,99

*bedragen zijn gebaseerd op een tweepersoonshuishouden

Op het moment dat de opvanguren meer als tien uren zullen gaan verminderen dient daarvoor een wijzigingsformulier te worden ingevuld door zowel ouder als gastouder. Deze is opvraagbaar bij Krokodilletje.

Krokodilletje zal alles doen om te proberen een vervangende gastouder voor u te vinden. Bij het tijdig doorgeven van de vakantieperiode dat de gastouder op vakantie is lukt het Krokodilletje vrijwel altijd om een vervangende gastouder aan te bieden. Bij plotselinge ziekte van de gastouder lukt dit ook in bijna alle gevallen.

Nee, in tegenstelling tot vele andere gastouderbureaus zit u bij Krokodilletje niet gelijk een jaar vast aan de overeenkomsten. U kunt zelf met inachtneming van de opzegtermijn de overeenkomsten beëindigen.

Nee, Krokodilletje hanteert geen boeteclausule in de overeenkomsten. Krokodilletje staat absoluut niet achter deze ontwikkeling waarin veel gastouderbureaus meegaan.

Ja, indien er een koppeling is tussen ouders en gastouder (per koppeling) wordt er éénmalig €17,50 administratiekosten bij ouders in rekening gebracht.

Onze voordelige tarieven kunt u nalezen op deze pagina. Hier staan onze tarieven overzichtelijk voor u beschreven. Ook heeft Krokodilletje een handige toeslagcalculator. U kunt hiermee gemakkelijk berekenen wat de hoogte is van de door u te ontvangen kinderopvangtoeslag. Klik hier om de hoogte van de door u te ontvangen kinderopvangtoeslag te berekenen.

Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Er wordt door ouders veel gebruik gemaakt van deze vorm van gastouderopvang. Er kunnen echter wel wat andere wettelijke regels van toepassing zijn op deze vorm van gastouderopvang. Voor een goed beeld en overzicht van de diverse vormen van gastouderopvang kunt u deze pagina bezoeken waarop wij het voor u op een rijtje hebben gezet.

Krokodilletje heeft een strak betaalschema. Dit schema ontvangen alle ouders en gastouders waarmee Krokodilletje samenwerkt. Krokodilletje hanteert vaste facturerings-  en uitbetalingsmomenten zodat ouders en gastouders op een transparante manier exact weten op welk moment er betaald of uitbetaald wordt. In ons uitgebreide uren- en administratiesysteem hebben  zowel ouders als gastouder toegang tot alle urenoverzichten, facturen, vergoedingsoverzichten, betaalstatussen van facturen en jaaroverzichten. Van alle ouders en gastouders waarmee Krokodilletje samenwerkt krijgen wij enkel tevreden en positieve reacties op onze transparante en consequente invulling van de kassiersfunctie.

Krokodilletje werkt met een zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk uren- en administratiesysteem. Uiterlijk op de laatste dag van de maand dient de gastouder haar opgevangen uren in. De gastouder kan hiervoor inloggen in het systeem van Krokodilletje. De gastouder kan heel gemakkelijk per kind het aantal opgevangen uren indienen en verzenden. Als de gastouder de uren heeft verzonden ontvangt de ouder een bericht met daarin de melding dat er een nieuwe urenregistratie is ingediend. De ouder kan dan ook inloggen in het systeem om vervolgens de opgevangen uren goed te keuren of af te keuren. Bij goedkeuring worden de uren gefactureerd en bij afkeuring van de opgevangen uren ontvangt de gastouder hiervan een bericht met het verzoek om de urenregistratie naan te passen.

Bij gastouderopvang werkt het anders dan in een kindercentrum. U selecteert zelf uw gastouder en uw kind wordt alleen door deze persoon opgevangen. Bij een kindercentrum beslist u niet zelf wie uw kind opvangt en daarom is het vanaf 2013 verplicht dat er continu toezicht door vier ogen (twee personen) is. Bij gastouderopvang bouwt u een vertrouwensrelatie met uw gastouder op en u kunt de opvang dagelijks met haar afstemmen. Daarnaast brengt uw bemiddelingsmedewerker van Krokodilletje periodiek een bezoek aan uw gastouder. In principe kennen we in de gastouderopvang daarom het zes-ogen-principe, de ogen van de gastouder, van u en van de bemiddelaar.

Juist bij onregelmatig werk is gastouderopvang de meest ideale vorm van kinderopvang. U kunt uw eigen opvangtijden bespreken met de gastouder en dit afstemmen op uw werkzaamheden. U betaalt op deze manier niet voor uren die u niet afneemt zoals dat bij een kinderdagverblijf het geval is.

Dit komt omdat er in deze situatie geen sprake is van een gezagsverhouding tussen gastouder en ouder. De gastouder heeft als ware haar werkplek in uw woning en verricht daar haar werkzaamheden in. De ouder geeft de gastouder de mogelijkheid  om ook kinderen uit andere gezinnen op te vangen in de woning van de ouder.  In dit geval gelden niet de voorwaarden zoals die gelden bij de Dienstverlening aan huis-regeling zoals doorbetaling bij ziekte en vakantie.

We doen er alles aan om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. We richten ons daarbij in de eerste plaats op de klik tussen ouder, kind en gastouder. Daarnaast besteden we aandacht aan het realiseren van een veilige en schone opvangomgeving. De vereiste Verklaring omtrent het Gedrag biedt zekerheid omtrent de achtergrond van de gastouder. Tot slot wordt met behulp van evaluatiegesprekken aandacht besteed aan de relatie tussen gastouder, kind en ouder. Jaarlijks worden wij meermalen gecontroleerd door de GGD op onze werkwijze en op de procedures die we hanteren.

De opvang bij een gastouder is kleinschalig en daardoor ontstaat er een persoonlijke band met de gastouder. Doordat een gastouder in de regel op minder kinderen tegelijkertijd past, kan zij veel meer persoonlijke aandacht aan uw kind schenken. Dit komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Daarnaast is een gastouder meestal heel flexibel, zodat u de opvang kunt regelen op de tijden die u nodig heeft. U zit niet vast aan verplicht af te nemen dagdelen. Wel adviseren wij om wekelijks minimaal een dagdeel af te nemen, zodat uw kind vertrouwd blijft met de gastouder.

Het aanvragen van de kinderopvangtoeslag wijst zich vanzelf. U kunt de toeslag aanvragen via de website van de belastingdienst. Het is handig om uw DigiD en de sofinummers van u en uw huisgenoten bij de hand te houden. Wanneer het programma om het uurtarief vraagt, voert u het uurtarief in van de gastouder met daarbij de bureaukosten opgeteld. U dient bij het invullen aan te geven wie het eerste kind is. Dit is niet uw oudste kind, maar het kind met de meeste opvanguren. Wanneer de kinderen evenveel opvanguren hebben, gaat u uit van het kind met het laagste uurtarief, ook dit kunt u nakijken op de offerte. Wanneer u ergens niet uit komt, kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers.

ja, tijdens het ouderschapsverlof heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij werknemers is het aantal gewerkte uren gelijk aan de (overeengekomen) arbeidsduur. Bij ouderschapsverlof wijzigt die arbeidsduur niet. Die omstandigheden hebben dan ook geen invloed op het aantal gewerkte uren en dus ook niet op het aantal uren kinderopvangtoeslag waarop u recht heeft.

Dat is inderdaad mogelijk. Er wordt veel gebruik gemaakt van gastouderopvang door familieleden. Voor familieleden gelden dezelfde eisen om als gastouder geregistreerd te kunnen worden als voor andere mensen. Ze dienen te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan gastouders.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, dienen u en uw eventuele toeslagpartner allebei te werken of een opleiding volgen en uw kind mag nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan. U kunt ook kinderopvangtoeslag krijgen wanneer u geen baan heeft, maar uw kansen op het vinden van een baan vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Hiernaast dient uw kind gebruik maken van geregistreerde kinderopvang zoals Krokodilletje deze aanbiedt. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag vindt u op de site van de belastingdienst. De toeslag is inkomensafhankelijk en is ook voor de gezinnen met hogere inkomens nog erg ruim en interessant , zeker als het om meerdere kinderen gaat die gebruik maken van gastouderopvang. U kunt hier de hoogte berekenen van uw kinderopvangtoeslag.

U dient het inschrijfformulier in te vullen. Hierop kunt u exact aangeven wat uw wensen zijn met betrekking tot uw opvangvraag. Uw inschrijving wordt vervolgens in behandeling genomen en een bemiddelingsmedewerker van Krokodilletje zal vervolgens telefonisch contact met u opnemen om de opvangvraag samen met u te bespreken.

Nee, voor de belastingdienst is tussenschoolse opvang geen erkende vorm van opvang. Voor tussenschoolse opvang maakt het niet uit waar uw kind tussen de middag overblijft: op school of bij een geregistreerde gastouder of kindercentrum. Ouders kunnen in geen van deze gevallen toeslag krijgen.

Dat hangt van uw persoonlijke situatie en verschillende factoren af. Als u hier klikt dan kunt u op de site van de belastingdienst overzichtelijk nalezen of u, uw (ex) partner of uw beiden (nog) in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.