Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Ouders KDV en BSO betalen al in 2024 de rekening voor kwaliteitsverbetering gastouderopvang 2025

In 2024 worden zoals het er nu naar uitziet de uurtarieven kinderopvangtoeslag 2024 aangepast met effectief 5,8 % (KDV) en 5,7% (BSO en GO). Nu zijn door de Rijksoverheid de kostenstijgingen voor 2024 voor berekend op 6,01 % maar wordt er een correctie uitgevoerd en € 0,02 in mindering gebracht.

Volgens de Nota van Toelichting bij de indexering uurtarieven 2024 is dat nodig om het Verbetertraject gastouderopvang te bekostigen en het uurtarief van de gastouderopvang in 2025 met € 0,21 extra te kunnen indexeren.

Door de maatregel van met name Verbetertraject gastouderopvang (kosten € 16,3 mln. Structureel) worden de maximum uurprijzen voor de dagopvang, de BSO en de gastouderopvang in 2024 met € 0,02 minder geïndexeerd. Hiermee wordt voldoende dekking opgehaald om de maximum uurprijs voor de gastouderopvang vanaf 2025 met € 0,21 extra te indexeren ten behoeve van de kwaliteitsverbetering.

Kostenstijging

De uurtarieven bij kinderopvangorganisaties stijgen op basis van de kostenstijgingen. Volgen deze berekening van de Rijksoverheid (inclusief correctie voorgaande jaren) stijgen de kosten met 6,01 % terwijl het uurtarief met 5,8 / 5,7 % stijgt om het verbetertraject gastouderopvang te financieren.

De overgrote meerderheid van kinderorganisaties heeft tarieven die boven het uurtarief kinderopvangtoeslag liggen, o.a. doordat de Rijksoverheid met indexering over de jaren heen ook wat bezuinigen heeft doorgevoerd en dus geen consequent beleid hebben uitgevoerd.

Hierdoor stijgt het verschil tussen de maximum uurtarieven kinderopvang en het gemiddelde uurtarief in de kinderopvang nog verder. (6 % stijging over € 9,12 levert een lager bedrag op dan bij 6 % over het gemiddelde uurtarief). Gevolg dus dat het verschil tussen het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag en de gemiddelde tarieven kinderopvang verder oploopt.

2023 stijging 6% verschil
maximum uurtarief  €      9,12  €      9,67  €      0,55
gemiddeld uurtarief  €      9,65  €    10,23  €      0,58

Wie draait op voor de rekening?

De ouders met kinderen op een KDV en BSO betalen in 2024 de rekening voor de noodzakelijke kwaliteitsverbetering bij de gastouderopvang die overigens pas na 2024 plaats zal vinden.

We rekenen het even voor : In 2021 waren er volgens het CBS zo’n 990.000 kinderen die zo’n 577 miljoen uur kinderopvang afnamen. Uitgaande van hetzelfde urenaantal is dat in 2024 al zo’n € 11,5 miljoen besparing door hier € 0,02 minder per uur te betalen.  Inclusief de gastouderopvang is dat bijna € 13 miljoen.

Aantal kinderen Gemiddeld aantal uur Indicatie jaaruur Tegen € 0,02
Dagopvang 491.160 780 383.104.800  €                                     7.662.096
Buitenschoolse opvang 498.220 390 194.305.800  €                                     3.886.116
989.380 577.410.600  €                                   11.548.212
Gastouderopvang 127.320 510 64.933.200  €                                     1.298.664
Totaal 1.116.700 642.343.800  €                                   12.846.876
Getallen gebaseerd op cijfers CBS.

Als in 2025 de uurtarieven gastouderopvang vervolgens met € 0,21 wordt verhoogd, gaat hier (op basis van 64,9 miljoen uur) zo’n 13,6 miljoen euro meer naar toe.

 

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.