Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Corona en kinderopvang

18 december: De informatie op deze pagina is aangepast na de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag 20 december de basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) dicht gaan. Wel moet er noodopvang mogelijk zijn voor kwetsbare kinderen. En voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Lukt het niet om deze noodopvang op tijd te organiseren? Dan moeten scholen en bso uiterlijk op 21 december dicht zijn. De BSO gaat in principe weer open op maandag 10 januari.

De kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar en de gastouderopvang blijven open.

Noodopvang bij cruciale beroepen of kwetbare kinderen

Werken 1 of beide ouders/verzorgers van kinderen in cruciale beroepsgroepen? Of gaat het om kinderen in een kwetsbare positie? Dan kunnen zij in principe terecht bij de eigen BSO-locatie en school voor noodopvang.

Ouders/verzorgers krijgen wel het advies om kinderen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden in de week voor kerst. De gastouderopvang is wel open. Maar ouders en verzorgers van kinderen in de basissschoolleeftijd krijgen wel het volgende dringende verzoek: maak alleen gebruik van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen. Of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Meer informatie: Noodopvang voor kinderen tijdens sluiting scholen en BSO

BSO dicht en kinderdagopvang open

Vanaf dinsdag 21 december tot en met maandag 9 januari 2022 is de BSO, net als scholen in het primair onderwijs, alleen open voor noodopvang aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. Maandag 20 december is voor de BSO een ‘overgangsdag’. De BSO besluit in overleg met de ouders of zij die dag wel of niet open is. Het advies is dit af te stemmen met de school/scholen waarmee de BSO samenwerkt.

Het sluiten van basisonderwijs en BSO is erop gericht om het aantal virusverspreidingen terug te dringen. Ook zijn er zorgen over de besmettingsrisico’s van de Omikron-variant.

Het aantal besmettingen bij kinderen van 0 tot 4 jaar is tot nu toe laag. Daarom blijft de kinderdagopvang voor deze groep kinderen open. Ook de gastouderopvang blijft open vanwege de kleinschaligheid en omdat vaak ouders met een cruciaal beroep gebruik maken van deze opvang.

Verzoek tot doorbetaling kinderopvangfactuur

Het kabinet roept ouders opnieuw op om gedurende de sluiting de facturen voor de bso door te betalen. Daarmee behouden ouders een plek voor hun kinderen op de bso, hoeft er niet worden ingegrepen in het lopende kinderopvangtoeslagsysteem, blijft de sector gefinancierd en kan noodopvang worden geboden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Tegemoetkoming van de eigen bijdrage

Alle ouders die gebruikmaken van de bso en hun factuur tijdens de sluiting volledig door blijven betalen, ontvangen vanaf 21 december 2021 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.

Algemene informatie over corona voor kinderopvang

Sluitingstijden kinderopvang

Kinderopvang is uitgezonderd van de avondsluiting. Kinderopvangorganisaties kunnen hun normale openingstijden aanhouden en hoeven niet om 17.00 uur te sluiten.

Quarantaineregels voor kinderen en volwassenen

Volwassenen en kinderen in quarantaine mogen niet naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang komen.

Regels thuisblijven bij verkoudheidsklachten

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven:

  • bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn);
  • bij af en toe hoesten.

Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen tot 4 jaar thuis. Ze laten zich testen bij de GGD. En blijven thuis tot de uitslag bekend is.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar blijven thuis bij alle klachten passend bij COVID-19, dus ook bij milde verkoudheidsklachten zoals:

  • bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.

Ze laten zich testen bij de GGD. En blijven thuis tot de uitslag bekend.

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Kinderen tot 4 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de opvang, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat.

Mondkapje kinderen

Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen door de school. Dit advies geldt niet voor kinderen uit deze leeftijdscategorieën op de buitenschoolse opvang.

Gezien de diversiteit in inrichting van locaties, gebruik van de ruimtes en het karakter van de buitenschoolse opvang waarbij kinderen maar kort op een vaste plek zitten en gedurende de middag activiteiten volgen in de BSO waarbij ze op verschillende momenten, zelfstandig, door het gebouw bewegen geldt het advies om kinderen mondkapjes te laten dragen niet voor de BSO. Kinderopvangorganisaties zijn vrij om bovenop de maatregelen uit het protocol ‘kinderopvang en corona en het Generiek Kader kinderopvang van het RIVM aanvullende maatregelen te nemen die passend zijn bij hun eigen locatie. Zoals het dragen van mondkapjes. Dit kunnen zij bespreken met de oudercommissie en communiceren naar ouders.

Kinderen die tot de risicogroep behoren

  • Hebben kinderen een onderliggende medische problematiek? Zij lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
  • Twijfelt u als ouders of uw kind naar school, kinderopvang of BSO kan? Dan is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding.
  • Valt een gezinslid in de risicogroep en is hij of zij onder specialistische behandeling? Overleg dan met de arts of het kind naar de kinderopvang kan.

Testen op coronavirus

Kinderen testen op coronavirus

Heeft een kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of het kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van het kind en hoe erg de klachten zijn.

Zelftesten bij klachten

Sinds 3 december 2021 mag iedereen met (milde) klachten een zelftest doen of zich laten testen bij de GGD. Eerder was het advies om geen zelftest af te nemen bij klachten. Met een negatieve (zelftest)uitslag mag een kind weer naar de opvang en kan een personeelslid of gastouder weer aan het werk. Als de klachten langer aanhouden, moet ook de volgende dag een zelftest worden gedaan. Bij een positieve zelftestuitslag blijft het kind, personeelslid of de gastouder thuis. En laat de uitslag bevestigen met een test bij de GGD.

De overheid levert geen zelftesten meer aan de kinderopvang. Dit was een eenmalige actie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die actie was bedoeld om zelftesten voor de zekerheid mogelijk te maken toen er nog weinig mensen gevaccineerd waren. Zelftesten waren toen ook nog niet volop beschikbaar. Nu kunnen alle volwassenen die dat willen volledig zijn gevaccineerd. Kinderopvangorganisaties kunnen als ze dat willen op eigen kosten doorgaan met zelftesten voor de zekerheid. Het ministerie blijft de situatie rond de epidemie volgen.

Testen met prioriteit

Iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, kan zich laten testen. Dit kan bij de teststraat van de GGD. Dit geldt ook als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat er contact is geweest met een besmette persoon. Pedagogisch medewerkers en gastouders hebben prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD.

Testen op corona buiten de GGD-teststraten

Sommige organisaties testen zelf hun personeel op corona. Er zijn ook commerciële aanbieders van PCR-testen of sneltesten. Deze aanbieders moeten zich houden aan de eisen voor veilig testen buiten de GGD-teststraten. Bijvoorbeeld dat ze een betrouwbare test gebruiken en de test altijd vrijwillig is.

Zelftesten in het onderwijs

Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, worden alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geadviseerd om zich 2 keer per week thuis preventief te zelftesten. Kinderen krijgen vanuit school zelftesten mee, waarmee zij zich thuis kunnen (laten) testen. De zelftesten worden vanaf 6 december aan scholen geleverd.

Informatie voor ouders

Informatie voor kinderopvangorganisaties en gastouders

Meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

  • Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543).
  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.