Criteria zelfstandig ondernemen

Voor u als gastouder kan het aantrekkelijk zijn om zelfstandig ondernemer te worden. Hiermee kunt u in aanmerking komen voor een aantal fiscale voordelen.

Uiteraard zijn er ook verplichtingen aan verbonden.

Criteria  zelfstandig ondernemen
Of u als zelfstandig ondernemer kan worden aangemerkt, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van uw omstandigheden of u die eisen voldoet. Zo kijkt de Belastingdienst onder andere naar de volgende criteria:
• Maakt u winst en zo ja hoeveel?
• Voert u uw een eigen administratie?
• Heeft u meerdere klanten?
• Loopt u ondernemersrisico?

 

VAR-Verklaring wordt per 1 mei 2016 “modelovereenkomst”
Voldoet u aan de criteria? Dan kunt u wellicht door de Belastingdienst worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer. De Belastingdienst bepaalt vervolgens per individueel geval of er sprake is van:
• Een dienstbetrekking
• Zelfstandig ondernemerschap
• Resultaat uit overige werkzaamheden

 

Indien u duidelijkheid wilt over uw fiscale status dan kon u in het verleden (tot 1 mei 2016) bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie (VAR-verklaring) aanvragen. Let op! Dit is niet meer mogelijk en in de plaats van de VAR verklaring dient u de modelovereenkomst te gebruiken waarover u meer informatie kunt vinden door hier te klikken. Bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting beoordeelt de Belastingdienst uw situatie. Het kan zijn dat de feiten en omstandigheden anders zijn dan in uw modelovereenkomst. De Belastingdienst kan dan tot een ander oordeel komen, waardoor u uw inkomsten anders moet aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting.

 

Als de Belastingdienst uw situatie anders beoordeelt dan bij uw VAR-aanvraag, dan heeft dat geen gevolgen voor uw opdrachtgevers, indien u beschikt over een VAR-winst-uit-onderneming. Ook bij u leidt een ander oordeel niet tot naheffing van de premies werknemersverzekeringen. Een ander oordeel kan alleen betekenen dat u bijvoorbeeld uw inkomsten niet als ‘winst uit onderneming’ mag verantwoorden, maar als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ had moeten aangeven. De consequentie hiervan is dat u dan achteraf gezien toch geen recht heeft op de ondernemersfaciliteiten. Indien aan u een VAR-loon of een VAR-resultaat-uit-overige-werkzaamheden is afgegeven, kan dit wel gevolgen hebben voor uw opdrachtgevers.

Wij adviseren u om te controleren of de VAR-aanvraag correct is ingevuld. Een kopie van de afgegeven VAR-verklaring dient te worden verstrekt aan Krokodilletje. U dient echter zelf het origineel zorgvuldig te bewaren in uw administratie en de geldigheid van de afgegeven VAR-verklaring in de gaten te houden.

 

Plichten aan zelfstandig ondernemerschap
Naast de fiscale voordelen die het zelfstandig ondernemerschap met zich mee brengt, dient u zich ook te houden aan de volgende verplichtingen:
• U dient een deugdelijke administratie te voeren
• U dient zelf te factureren aan uw vraagouders
• U moet minimaal 3 verschillende opdrachtgevers (ouders/gezinnen) hebben

U dient zorg te dragen voor een verantwoorde opvang, die voldoet aan de eisen van de wet. Omdat de inkomsten (verminderd met de zakelijke kosten) in de aangifte inkomstenbelasting dienen te worden aangegeven in de rubriek ‘Winst uit onderneming’ dienen na afloop van het jaar een balans, verlies- en winstrekening en een vermogensvergelijking te worden opgesteld. Indien u dit niet zelf kunt, zult u dit dus moeten laten verzorgen door een administratiekantoor. Dit brengt uiteraard wel extra kosten met zich mee. Deze kosten kunt u echter wel als aftrekpost opvoeren in uw aangifte inkomstenbelasting.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.